Υπηρεσίες - 316350-2017

11/08/2017    S153    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Θάλαμος ασφαλείας

2017/S 153-316350

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gabriele Dunker
Τηλέφωνο: +352 4303-5841
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gabriele.dunker@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Θάλαμος ασφαλείας.

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45212600
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή και διαρρύθμιση ενός θαλάμου ασφαλείας για τον έλεγχο των πεζών στο εξωτερικό των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδοση σε κατάσταση έτοιμη για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών εργασιών και των τεχνικών εγκαταστάσεων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εργασίες δομικού σκελετού για την προετοιμασία της πλατφόρμας στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ο θάλαμος. Κατασκευή ενός θαλάμου αποτελούμενου από εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία σε συνθέσεις από πιστοποιημένα θωρακισμένα πλαίσια και υαλοπίνακες, στα οποία ενσωματώνονται οι επενδύσεις για τις τεχνικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Περιστρεφόμενα φράγματα ασφαλείας με πιστοποιημένο θωρακισμένο υαλοπίνακα. Ο θάλαμος περιλαμβάνει τις τεχνικές εγκαταστάσεις για τον εξαερισμό και τον κλιματισμό του θαλάμου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 071-133878
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: COJ-PROC-17/017
Τίτλος:

Θάλαμος ασφαλείας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η μόνη προσφορά που παρελήφθη είναι μη αποδεκτή βάσει του άρθρου 135, παράγραφος 3, των κανόνων εφαρμογής, δεδομένου πως η τιμή της προσφοράς υπερβαίνει τον μέγιστο προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής όπως είχε ορισθεί και συνταχθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας κατακύρωσης της σύμβασης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/07/2017