W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 316351-2017

11/08/2017    S153    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Badanie na temat praktycznych trudności związanych z wdrożeniem załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środków zapobiegawczych

2017/S 153-316351

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Adres pocztowy: BREY 12/088
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2711
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat praktycznych trudności związanych z wdrożeniem załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środków zapobiegawczych

Numer referencyjny: 637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
II.1.2)Główny kod CPV
79400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem przedmiotowego badania jest (i) przeanalizowanie praktycznych trudności związanych z wdrożeniem określonych przepisów załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia, zwane dalej „załącznikiem VIII”) w odniesieniu do pewnych branż wykorzystujących substancje złożone i złożone łańcuchy dostaw; oraz (ii) zbadanie i zaproponowanie rozwiązań na rzecz przezwyciężenia praktycznych trudności, na które wskazały niektóre zainteresowane strony, o ile te trudności się potwierdzą, przy czym nie można dopuścić do utraty istotnych informacji, umożliwiających wyznaczonym organom/ośrodkom toksykologicznym wykonywanie zadań powierzonych im na mocy przepisów art. 45 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 205 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
Kod NUTS: BE1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub dowolne inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa o wykonanie badania: celem przedmiotowego badania jest (i) przeanalizowanie praktycznych trudności związanych z wdrożeniem określonych przepisów załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia, zwane dalej „załącznikiem VIII”) w odniesieniu do pewnych branż wykorzystujących substancje złożone i złożone łańcuchy dostaw; oraz (ii) zbadanie i zaproponowanie rozwiązań na rzecz przezwyciężenia praktycznych trudności, na które wskazały niektóre zainteresowane strony, o ile te trudności się potwierdzą, przy czym nie można dopuścić do utraty istotnych informacji, umożliwiających wyznaczonym organom/ośrodkom toksykologicznym wykonywanie zadań powierzonych im na mocy przepisów art. 45 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 205 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru przez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej podany w pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert w imieniu oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Składanie ofert dla niniejszego zaproszenia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2017