We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 316351-2017

11/08/2017    S153    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Undersökning om genomförbarhetsfrågor som rör tillämpningen av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och vid förebyggande åtgärder

2017/S 153-316351

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Postadress: BREY 12/088
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2711
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om genomförbarhetsfrågor som rör tillämpningen av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och vid förebyggande åtgärder

Referensnummer: 637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målen med denna undersökning är i) att analysera genomförbarheten avseende vissa bestämmelser i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (kommissionens förordning (EU) 2017/542, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas, nedan kallad bilaga VIII) avseende vissa industrier med komplexa materialinsatser och leveranskedjor samt ii) att undersöka och föreslå alternativ för att ta itu med genomförbarhetsfrågor som tas upp av vissa intressenter om dessa är bekräftade, utan att gå miste om information som krävs för att utsedda organ/giftinformationscentraler ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med artikel 45 i CLP-förordningen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 205 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79410000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Nuts-kod: BE1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt för en undersökning: Målen med denna undersökning är i) att analysera genomförbarheten avseende vissa bestämmelser i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (kommissionens förordning (EU) 2017/542, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas, nedan kallad bilaga VIII) avseende vissa industrier med komplexa materialinsatser och leveranskedjor samt ii) att undersöka och föreslå alternativ för att ta itu med genomförbarhetsfrågor som tas upp av vissa intressenter om dessa är bekräftade, utan att gå miste om information som krävs för att utsedda organ/giftinformationscentraler ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med artikel 45 i CLP-förordningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 205 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/09/2017
Lokal tid: 11:30
Plats:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Företag som önskar närvara ska anmäla detta via e-post minst 48 timmar i förväg till den e-postadress som anges i punkt 3.1 i förfrågningsunderlaget. Anmälan måste undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen för anbudsgivarens räkning ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Endast elektronisk inlämning genom e-inlämning är möjlig för denna anbudsinfordran.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder inte till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2017