Υπηρεσίες - 316354-2017

11/08/2017    S153

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας — PO/2016-20/A5

2017/S 153-316354

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A.5 — Europa site
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 200
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-europa-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. διεύθυνση: place Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-europa-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)
Ταχ. διεύθυνση: place Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-europa-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://erc.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Ταχ. διεύθυνση: place Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-europa-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/easme/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)
Ταχ. διεύθυνση: chaussée de Wavre 910
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-europa-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/inea/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας — PO/2016-20/A5.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-20/A5.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Eπιλογή αναδόχου, ο οποίος θα παράσχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλες οντότητες ως προς την ανάπτυξη και διαχείριση των δικτυακών τόπων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι (europa.eu, ec.europa.eu και οι επιμέρους δικτυακοί τόποι αυτών), καθώς και στην παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος, σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Επικοινωνίας και άλλες αιτούσες υπηρεσίες, θα εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, τη δημιουργία, τη βελτίωση και συντήρηση της δικτυακής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διαύλων ψηφιακής επικοινωνίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Έγγραφο σχεδιασμού — ποιότητα και συνοχή του προτεινόμενου σχεδίου και των διαδικασιών διαχείρισης των υπηρεσιών σε σχέση με τις απαιτούμενες υπηρεσίες / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Έγγραφο σχεδιασμού — διαχείριση και οργάνωση της εργασίας και της ομάδας / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Έγγραφο σχεδιασμού — διαχείριση της ποιότητας / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 1 — κατανομή των πόρων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 1 — καθημερινή διαχείριση της εργασίας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 1 — ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 2 — κατανομή των πόρων / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 2 — καθημερινή διαχείριση της εργασίας / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 2 — ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 231-420392
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2016-20/A5
Τίτλος:

Υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας — PO/2016-20/A5

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
31/07/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: AUSY Belgium nv
Αριθμός ταυτοποίησης: 0450 760 087
Ταχ. διεύθυνση: Esperantolaan 8
Πόλη: Heverlee
Κωδικός NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Ταχ. κωδικός: 3001
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mostra SA (ICF Mostra)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0429 063 662
Ταχ. διεύθυνση: chaussée d'Alsemberg 1001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1180
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Βρυξέλλες
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/08/2017