Leveringen - 316359-2020

07/07/2020    S129

Polen-Olsztyn: Farmaceutische producten

2020/S 129-316359

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-256029)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: PL622
Postadres: al. Wojska Polskiego 37
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-228
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Borkowska
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telefoon: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych

Referentienummer: ZPZ-20/05/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji – formularz cenowy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256029

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: