L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Servizi - 316371-2018

20/07/2018    S138    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi wywozu odpadów

2018/S 138-316371

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Senatorska 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Zając
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Tel.: +48 124242392
Faks: +48 124242391

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie.

Numer referencyjny: 622/PN-53/2018
II.1.2)Główny kod CPV
90511000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 214 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - skratki i zawartość piaskowników.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
90533000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - skratki i zawartość piaskowników.

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

a) Skratki kod 190801, odwodnione o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym 1,10-1,15 Mg.m3 w ilości około 1 000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

b) Zawartość piaskowników kod 190802, przepłukany, o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym ok. 1,6 Mg/m3 w ilości około 2 000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

Wywóz skratek kod 190801 i piasku kod 190802

— Ważenie kontenerów ze skratkami (kod 190801) oraz piaskiem (kod 190802) osadem będzie się odbywało u Wykonawcy dla wywozu do miejsca zagospodarowania

— Załadunek kontenerów (naczep) typu wanna będzie odbywał się na lagunach sprzętem Zamawiającego – spychokoparka HSW9,50. W związku z tym wysokość całkowita kontenera (naczepy)od poziomu nawierzchni nie może przekraczać 3,20m,

— Wywóz skratek i piasku będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00,

— Wywóz do dwóch dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego

Karty przekazania odpadu wystawiane będą w cyklu miesięcznym; podpisane i podbite karty Wykonawca dostarczy do Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późniejszymi. zmianami). Zamawiający nie dopuszcza możliwości opuszczenia terenu ZOŚ Kujawy przez pojazdy o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej.

Wykonanie wszelkich wymaganych analiz i badań odpadu oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów (np. Karty podstawowej charakterystyki itp.) pozostaje obowiązkiem wykonawcy.

Wykonawca zapozna się z warunkami decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27.2.2015 roku, znak: SR-III.7221.80.2014.DS, - pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu Oczyszczania Ścieków PŁASZÓW, ul. Kosiarzy 3, 30-733 Kraków oraz Zakładu Oczyszczania Ścieków KUJAWY, ul. Dymarek 9, 31-983 Kraków, należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A, w Krakowie i zapewni sposób transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zgodny z w/w decyzją

Zamawiający wymaga, aby oferowany sposób postępowania z odpadami był zgodny z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz.21 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu art.3 ust.28 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, oraz żadnych form zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) wymagających spełnienia warunków określonych w art. 96 w/w ustawy. Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów w procesach odzysku R10 (Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby) oraz innych procesach odzysku odbywających się poza instalacjami lub urządzeniami.

Wszystkie podane ilości są orientacyjne i dotyczą 12 miesięcy. Rzeczywista ilość wywiezionych odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 870 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach na wywóz i zagospodarowanie osadów z obiektów MPWiK SA.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - komunalne osady ściekowe.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
90533000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

a) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805, o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 6 500 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie. Wywóz osadu w okresie planowanej przerwy w odbiorze osadu ściekowego (ok. 3-4 tygodni w każdym roku) oraz w okresie nieplanowanych przerw w pracy STUO.

b) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805 o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 18 000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) w Oczyszczalni ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 3, 30-733.

Ważenie kontenerów z osadem (kod 190805) będzie się odbywało:

— u Wykonawcy dla wywozu do miejsca zagospodarowania

— w STUO dla wywozu do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów

— Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość wykonanych usług wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wywożonego osadu w celu zagospodarowania na rzecz wywozu na STUO i odwrotnie,

— Wykonywanie poszczególnych usług objętych zakresem zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego na zgłoszenie przekazane - faksem lub pocztą elektroniczną. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się telefoniczne przekazanie dyspozycji,

— Ofertę należy opracować także na podstawie „Raportu z badań osadu odwodnionego” stanowiącego załącznik do niniejszej Karty Informacyjnej,

— Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu (bez odrębnego wynagrodzenia) kontenery na odpady – w ilości 12 szt. Wszystkie kontenery muszą mieć konstrukcję przystosowaną do współpracy z przyczepą hakową PH15 (oraz torami jezdnymi w hali pras oraz wiacie) będącą w użytkowaniu ZOŚ Kujawy. Kontenery muszą mieć otwieranie tylne do góry ze względu na rozładunek w STUO. Każdy z kontenerów musi być opisany numerami od 1 do 12. Kontenery muszą być sprawne technicznie. Wymagana jest bieżąca konserwacja dokonywana przez Wykonawcę usługi zarówno elementów rolek (szczególnie narażonych na przeciążenia), elementów zamknięć jak i ogólnego stanu kontenerów. Kontenery niesprawne technicznie będą traktowane jako niedostarczone. Niedostarczenie kontenera do liczby 12 będzie skutkował karą 500 zł/dobą za każdy niedostarczony kontener,

— Podstawowe parametry kontenerów: Kontenery o długości skrzyni do 5 800 mm (całkowita 6 100 mm), szerokości ok. 2 500 mm i wysokości skrzyni ok. 1 300 mm (z rolkami ok. 1 600 mm). Waga własna kontenera do 3000 kg, masa ładunku do 12 000 kg razem maksimum 15 000 kg. W razie awarii przyczepy hakowej PH15 używana jest przyczepa hakowa PH12 i wtedy maksymalna waga kontenera nie może przekraczać 12 000 kg. Kontenery winne być zabezpieczone przed możliwością wrzucenia do nich przedmiotów mogących uszkodzić instalacje STUO. Za bezpieczeństwo ładunku odpowiada przewoźnik,

— Rozładunek w STUO odbywa się do leja zasypowego. Wysokość bramy (rozładunek) STUO Płaszów 5,50m. Należy przewidzieć, że czas między przyjęciami kolejnych kontenerów do STUO może wynieść do 120 minut,

— Należy przeprowadzić wizję lokalną zarówno w ZOŚ „Kujawy” jak i ZOŚ „Płaszów” STUO,

— Kontenery są ładowane w ZOŚ Kujawy bez możliwości sprawdzenia wagi ładunku i dlatego też należy uwzględnić, że ładunek netto może wahać się w przedziale od ok. 8 Mg do ok.12 Mg

— Wymagana częstotliwość wywozu osadów z Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” do STUO oraz do miejsca zagospodarowania – 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne,

— Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć taką liczbę pojazdów do wywozu osadów ściekowych, aby urządzenia odwadniające osad mogły pracować bez przerwy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 344 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach na wywóz i zagospodarowanie osadów z obiektów MPWiK SA.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 9.3. SIWZ

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu nie podlega wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.).

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy:1 - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia;

b) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia. Ilości odpadów określone w w/w decyzjach umożliwią pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. Na podstawie w/w decyzji oraz umów zawartych z kontrahentami Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków w/w decyzji.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 9.3 do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówienia spełniające poniższy warunek:

a) dla części 1 – co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (inne niż składowanie i stosowanie) co najmniej 500 Mg stanowiących odpady o kodzie 19 08 01 i 1 000 Mg stanowiących odpady o kodzie 19 08 02,

b) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (inne niż składowanie i stosowanie) co najmniej 8 000 Mg stanowiących odpady o kodzie 19 08 05,

Na podstawie art. 138c ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie w celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz sprzętu i środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 2 samochody (dla każdej z części zamówienia),

— Pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków w/w decyzji.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Część I - 8 700,00 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych);

Część II - 23 300,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Pełnomocnictwo – musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Kraków, ul. Senatorska 1, Bud. A, pok. 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

2. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt.9.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt.9.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

2) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

3) Wykonawca może zamiast określonych powyżej decyzji z pkt. 1) i/lub 2) – zezwoleń złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów wystawionych wyłącznie przez polską instytucję.

3.) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,

4.) dowody określające czy usługi, o których mowa w pkt 9. 3.1.) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

— dokumenty mają potwierdzać spełnienia warunków określonych w pkt 9.3.1). SIWZ dla części na którą Wykonawca złożył ofertę.

5) Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

11) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587770

Adres internetowy: http://www.uzp.gpv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2018