The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 31638-2020

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

22/01/2020    S15

Niderlandy-Rotterdam: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

2020/S 015-031638

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeente Rotterdam
Krajowy numer identyfikacyjny: 22071782
Adres pocztowy: Wilhelminakade 179
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL
Kod pocztowy: 3002 AN
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Canan Kaya
E-mail: c.kaya4@rotterdam.nl
Tel.: +316 39014489

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.rotterdam.nl

Adres profilu nabywcy: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=140287

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Jawa wyższego rzędu Java MLO – klaster BCO

II.1.2)Główny kod CPV
79620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wyższa żawa Java MLO.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 85.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rotterdam

II.2.4)Opis zamówienia:

Jawa wyższego rzędu Java MLO, 1 przyznany kandydat, 36-godzinny tydzień.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kwaliteit (wensen) / Waga: 1
Cena - Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1 x 6 miesięcy, możliwości przedłużenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartości podane dla każdej sekcji V odpowiadają uzgodnionemu stawkom godzinowym.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 213-387962
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Knight IT
Miejscowość: Voorburg
Kod NUTS: NL
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Rotterdam
Miejscowość: Rotterdam
Państwo: Niderlandy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

7 dni kalendarzowych od daty wysłania tymczasowego orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2020