Usługi - 316425-2020

Submission deadline has been amended by:  347652-2020
07/07/2020    S129

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2020/S 129-316425

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ada Bella
E-mail: zp@cuw.katowice.pl
Tel.: +48 326061301
Faks: +48 326061302
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cuw.katowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360845
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360845
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 części.

Numer referencyjny: ZP/212/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków: Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach; Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach, ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych"

2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania – zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ; Stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach przy ul. ks. bpa Kubiny 4

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach przy ul. ks. bpa Kubiny 4

1.1 Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować:

a) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej,

c) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu,

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku,

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych

f) opracowanie projektu wykonawczego z podziałem na branże

g) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (z podziałem na branże),

h) opracowanie przedmiaru robót z podziałem na branże i etapy

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i etapy

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, O zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami.

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót,

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji,

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

1.2 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie - zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a)szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP2) – załącznik nr 10 do SIWZ,

b)wzorze umowy (MP2) – załącznik nr 4 do SIWZ,

Stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż Zamawiający przewiduje w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Katowicach przy ul. Ściegiennego 27

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Katowicach przy ul. Ściegiennego 27

1.1.Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac:

a) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej,

c) wykonanie oceny stanu technicznego obiektu,

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku,

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,

f) opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże),

g) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (z podziałem na branże),

h) opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy),

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy),

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, O zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami.

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót,

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji,

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie - zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP27) – załącznik nr 10 do SIWZ,

b) wzorze umowy (MP27) – załącznik nr 4 do SIWZ,

Stanowiącymi integralną niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż Zamawiający przewiduje w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1

1.1. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac:

a) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej,

c) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu,

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku,

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,

f) opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże),

g) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (z podziałem na branże),

h) opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy),

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy),

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, O zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami.

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót,

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji,

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie - zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SP21) – załącznik nr 10 do SIWZ,

b) wzorze umowy (SP21) – załącznik nr 4 do SIWZ,

Stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż Zamawiający przewiduje w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę w następujących przypadkach – wybrane przez zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.1–9.2.6 SIWZ

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez wykonawcę, że:

I. nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie wykonał, w sposób należyty usługi o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj.: jedną usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego obejmującą termomodernizację budynku o kubaturze min. 2 000,00 m3.

Uwagi:1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Tym samym nie dopuszcza się sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. 2. W przypadku gdy wykonawca nabył wymagane doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać swój czynny i faktyczny udział w realizacji referencyjnego przedsięwzięcia odpowiadający zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 3. W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi/usług w dokumentach dotyczących różnych części zamówienia.

II. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.; a) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami; b) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami; c) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami; d) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; e) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń; f) uprawnionym audytorem lub doradcą energetycznym–co najmniej jedną osobą z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Uwagi:1. Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych lub kwalifikacji 2. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 3.Dopuszcza się wskazanie tej samej osoby w różnych częściach zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp):

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga: Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „uPzp” musi zostać złożony do oferty przez wszystkich wykonawców, którzy powołują się na potencjał podmiotu trzeciego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4do SIWZ).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w § 15, 16, 17 wzoru umowy,stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, POLSKA, pok. 111. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360845 do terminu wskazanego w pkt IV.2.2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Ponadto do oferty należy załączyć:

3.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie);

3.3. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a uPzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: — zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, — sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

3.4. Wszystkie wymienione dokumenty Wykonawca jest obowiązany złożyć w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego uprawnione.

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Termin wnoszenia odwołania: a) Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a i b wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020