Usługi - 316434-2020

07/07/2020    S129

Polska-Brzesko: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2020/S 129-316434

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Świątkowska
E-mail: przetargi@powiatbrzeski.pl
Tel.: +48 146633111
Faks: +48 146632343

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.powiatbrzeski.pl

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.powiatbrzeski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spbrzesko,m,330066,2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa

Numer referencyjny: ABR.272.2.2020.MŚ
II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej Szczurowa m.in. poprzez:

1) modernizację bazy danych EGiB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) zwana dalej (Pgik) dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, polegających na utworzeniu zbiorów danych EGIB w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkiem na podstawie przetworzenia wyników pomiarów sytuacyjnych oraz dokumentacji zasobu spełniającej obowiązujące standardy;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB;

3) wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa, w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu, o których mowa w art. 24a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy wraz z Zamawiający.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obręb Strzelce Wielkie – jednostka ewiden. Szczurowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot obejmuje miedzy innymi:

1) modernizację bazy danych EGiB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) zwana dalej (Pgik) dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, polegających na utworzeniu zbiorów danych EGIB w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkiem na podstawie przetworzenia wyników pomiarów sytuacyjnych oraz dokumentacji zasobu spełniającej obowiązujące standardy;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB;

3) wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa, w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu, o których mowa w art. 24a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy wraz z Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w dwóch etapach:

— etap I – modernizacji EGiB w zakresie budynków, w tym sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego – opisanej szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia,

— etap II – wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa, w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu, o których mowa w art. 24a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy wraz z Zamawiającym oraz po wyłożeniu, zaimportowanie danych operatu opisowo-kartograficznego do bazy EGiB prowadzonej przez Zamawiającego.

4. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy liczone od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z treścią art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – etap I do dnia 10 grudnia 2020 r., etap II do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ (według załącznika nr 3 do SIWZ – Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji „α” części IV JEDZ);

b) wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla co najmniej jednego obrębu ewidencyjnego;

c) dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W Starostwie Powiatowym w Brzesku (Brzesko, ul. Głowackiego 51, POLSKA), w sali narad (pokój 327).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje z wykorzystaniem aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu i polega na odszyfrowaniu i otwarciu ofert za pomocą klucza publicznego i prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału określone w SIWZ. W rozdz. VI SIWZ wskazano wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz barak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Warunki dotyczące wadium zawiera rozdz. VIII SIWZ.

11. Na ofertę składają się:

1) wypełniony formularz ofertowy złożony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2) dowód wniesienia wadium w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów;

5) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6) stosowne pełnomocnictwo(a) do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika;

8) zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. V ust 3 SIWZ (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę – osoby wykonującej czynności bezpośredniego nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wymagania, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy określone zostały szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 SIWZ.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020