Usługi - 316435-2020

07/07/2020    S129

Polska-Kraków: Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

2020/S 129-316435

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Łysikowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303278

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”

Numer referencyjny: ZR-II.272.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 116 839.29 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79311200 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79311000 Usługi w zakresie ankiet
79315000 Usługi badań społecznych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Propozycja kwestionariusza do wywiadu CATI z mieszkańcami Małopolski, którzy ukończyli 60 lat / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe źródła do analizy desk research / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji badania / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 839.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja całości zamówienia odbędzie się maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 16 grudnia 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

a)warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwoma różnymi usługami, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę polegającą na wykonaniu badania:

i.w którego skład wchodziło przeprowadzenie co najmniej 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i/lub telefonicznych indywidualnych wywiadów pogłębionych (TDI)

Oraz

ii.które było przeprowadzone techniką CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) na próbie co najmniej 1 000 osób

Oraz

iii.z obszaru „polityka senioralna” (a więc badania wśród osób, które ukończyły 60 lat, w zakresie: polityka społeczna wobec osób starszych i/lub realizacja programów na rzecz osób starszych i/lub współpraca wewnątrz- i międzypokoleniowa i/lub aktywne starzenie się i/lub działania prozdrowotne wśród osób starszych), w którym wykorzystane były jakościowe i ilościowe techniki badawcze, wraz ze sporządzeniem raportu i/lub analizy z badania, a wartość usługi wynosiła co najmniej 80 000,00 zł brutto.

Przez „usługę” Zamawiający rozumie jedną umowę/zlecenie/zamówienie.

b)warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

a. zespołem badawczym składającym się z minimum 2 różnych osób, przy czym osoby wybrane do zespołu badawczego muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe wymagania dla opisanych funkcji, a każda z tych osób musi spełnić wymagania dotyczące doświadczenia przynajmniej jednej z nich (przy czym jedna osoba może spełniać wymagania dla maksymalnie 2 funkcji i tym samym pełnić w zespole badawczym dwie funkcje);

− funkcja kierownika zespołu badawczego: osoba pełniącą tę funkcję musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym, odpowiadać będzie za nadzór merytoryczny nad realizacją całości badania. Wymaga się, aby osoba ta posiadała doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, realizacją minimum trzech badań (z których powstał raport/analiza), w tym co najmniej jednego badania związanego z obszarem „polityki senioralnej” (a więc badania wśród osób, które ukończyły 60 lat, w zakresie: polityka społeczna wobec osób starszych i/lub realizacja programów na rzecz osób starszych i/lub współpraca wewnątrz- i międzypokoleniowa i/lub aktywne starzenie się i/lub działania prozdrowotne wśród osób starszych);

− funkcja specjalisty ds. badań ilościowych i jakościowych: osoba pełniąca tę funkcję musi posiadać doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej dwóch badań, z których w każdym były wykorzystane ilościowe (w tym obligatoryjnie CATI) i jakościowe (w tym obligatoryjnie TDI i/lub IDI) techniki badawcze. Wymaga się, aby osoba ta wykonywała analizy i była autorem lub współautorem raportów z tych badań;

− funkcja specjalisty ds. moderowania IDI (indywidualne wywiady pogłębione) i/lub TDI (telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione): osoba pełniąca tę funkcję musi posiadać doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w moderowaniu co najmniej 10 wywiadów TDI i/lub IDI. Wymaga się, aby osoba ta realizowała i analizowała wywiady oraz była autorem lub współautorem raportów z tych wywiadów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy pkt III.1.1)

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz.

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający informuje, że wykonawca w JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części czwartej i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części czwartej JEDZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej Urząd Zamówień Pubicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

UWAGA! W celu ułatwienia sporządzenia JEDZ, Zamawiający załącza formularz JEDZ/ESPD w formacie .xml jako załącznik nr 2 do siwz oraz informuje, iż w celu jego uzupełnienia należy załącznik pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (BIP), zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia https://espd.uzp.gov.pl/

Formularz JEDZ należy przekazać Zamawiającemu w sposób, o którym mowa w pkt. 8 siwz. Należy mieć na względzie, że serwis ESPD nie archiwizuje plików.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówienia, dotyczący tych podmiotów.

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 514 z późniejszymi zmianami).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III.1.2)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.pl

Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz wraz z załącznikami

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego

Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

Potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy pkt III.1.2)

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

Lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

Lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III.1.3)

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1).

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700, 730, 848 i 1590).

Informacje ogólne:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego").

Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej siwz.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, ani żadnego dokumentu czy oświadczenia wskazanego w pkt. 8.2) siwz składanego wraz z ofertą przy użyciu poczty elektronicznej.

Złożenie oferty w postępowaniu

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej, na której jest zamieszczony siwz wraz z załącznikami

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik do siwz nr 3.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w umowie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 058-138884
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, czynności związane z otwarciem ofert, określone w art. 86 ust. 2 ustawy będą odbywały się za pomocą przeprowadzenia transmisji online. Transmisja online będzie dostępna pod linkiem

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/3762/komisje-przetargowe.htm

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt III.1.3

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Forma składania dokumentów:

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Jeżeli w niniejszej dokumentacji nie wskazano formy złożenia oświadczenia lub dokumentu i nie wynika ona z przepisów powszechnie obowiązujących to takie oświadczenie lub dokument należy złożyć postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (Numerem ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny lub Identyfikatorem postępowania – które są podane m.in. na miniPortalu).

Zamawiający dopuszcza również komunikacje między Zamawiającym, a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@umwm.pl

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 3000,00 PLN

ZAMAWIAJĄCY STOSUJE ART 24AA USTAWY PZP

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020