Lieferungen - 316489-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-București: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 101-316489

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: 4505332
Postanschrift: Strada: Floreasca, nr. 8
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 014461
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Mihaila
E-Mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefon: +40 215992300
Fax: +40 0215992282
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.urgentafloreasca.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166326
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Catetere venoase

Referenznummer der Bekanntmachung: 4505332202331
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Catetere venoase

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile

Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11-a zi

inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 452 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Catetere venoase

Cantitatile minime si maxime aferente contractelor subsecvente/acordurilor cadru precum si valorile totale rezultate se regasesc

in Documentatia de atribuire -> Sectiunea: Caiet de sarcini - Subsectiunea 3.4.1 Servicii si produse solicitate -> 3.4.1.1Denumirea

serviciilor si produselor, cantitati si valori estimate

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile

si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta

corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu

modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant-daca este cazul) va

completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Observatie: ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezinta pentru sediul principal documente

din

care sa reiasa neîncadrarea în prevederile art. 165 cf Lg 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe

propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat

datorate

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu

modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant-daca este cazul) va

completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA

CU DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti:

Dr. Ionut Negoi– Manager;

Dr.CHIOTOROIU ALEXANDRU - LAURENTIU – Director Medical Interimar;

Ec. CIRSTEA ELENA – Director Financiar Contabil Interimar;

Laura Munteanu-Rosu – Director Ingrijiri

Ec. Maxin Ioan Catalin– Sef Serviciu Achizitii Publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe locul I, II si

III - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat,

subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru

confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire

prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala

pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie

raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care

trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

cu modificarile si completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la

bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa

ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile

art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice

straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere

judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta

certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in

conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere

autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea

98/2016 cu modificarile si

completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la

finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara

de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are

capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea

cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, subcontractant-daca este cazul)

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor

asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de

control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau in cazul ofertantilor

straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

* documentele solicitate la cerintele 1 si 2 vor fi valabile la data depunerii ofertelor si vor reflecta faptul ca ofertantul nu are datorii

restante la momentul prezentarii acestora . Aceste documente vor fi prezentate doar de catre operatorii economici clasati pe

primele 3 locuri ca urmare a intocmirii clasamentului rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt

legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa

DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC,

sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea

contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte

documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa

demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt

legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa

DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat,subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de

atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea

DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat,,subcontractantdaca este cazul)

clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentejustificative in original sau copie certificata pe

proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze

îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa faca dovada unor certificate valabile emise de organisme acreditate sau alte probe / dovezi, ca la nivelulsocitatii are implementate cerintele SR EN ISO 9001-2008 sau echivalent pentru activitatea ce face obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Ofertantii clasati pe locul I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire,trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte in xerocopie certificata cu originalul un certificat emis de organisme de certificareacreditate sau alte probe/dovezi. Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii poate fi constituita si de raportul deaudit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii

economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în

format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia

informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,

operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara

considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea

acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si

proprietatea intelectuala. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe

locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1.In cazul in care comisia constata ca au fost

depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va

transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar

operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3

ofertanti care au pretul cel mai scazut. 2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi

egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri

financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat

ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul

I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin va

influenta clasamentul locurilor superioare, aceast nu va fi luata în considerare, pastrânduse oferta initiala depusa in SICAP, la procedura.

3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III,

modul de departajare a acestora se va face conform art. 139, alin. (3) din HG 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin

solicitarea in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor

folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu

fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP

ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se

oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea

transmisa de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe

locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai presta serviciile sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie

autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza

semnarea contractului subsecvent.

"Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea

standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Legea 101 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Postanschrift: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 014461
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefon: +40 215992283
Internet-Adresse: www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023