Leveringen - 316551-2016

Beknopt weergeven

13/09/2016    S176

Tsjechië-Praag: Kantoorbenodigdheden

2016/S 176-316551

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Státní ústav pro kontrolu léčiv
Nationaal identificatienummer: 00023817
Postadres: Šrobárova 49/48
Plaats: Praha
Postcode: 100 00
Land: Tsjechië
Ter attentie van: Mgr. Linda Motysová
E-mail: linda.motysova@sukl.cz
Telefoon: +420 272185274

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.sukl.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SUKL

Elektronische toegang tot informatie : http://www.sukl.cz

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
VZ51/2016 – Kancelářské potřeby.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 3 600 000 CZK
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30192000 Kantoorbenodigdheden

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb a základního občerstvení na jednotlivá místa plnění uvedená v čl. 7.2 zadávací dokumentace dle aktuální potřeby zadavatele po dobu 4 let.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Podmínky financování a platební podmínky upravuje článek 12 zadávací dokumentace a zároveň závazný návrh smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší než 90 dnů. Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy nebo výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající předmět veřejné zakáz.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Seznamem min. 5 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou dodávkou se rozumí obdobná dodávka, tj. dodávka spočívající v dodání kancelářských potřeb, v celkovém finančním objemu min. 1 000 000 CZK.
Eventuele minimumeisen:
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
sukls221241/2016
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.10.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Tsjechisch.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 3.10.2016 - 12:00

Plaats:

Sídlo zadavatele.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen

Předchozí zadávací řízení bylo zrušeno: Číslo a datum zveřejnění v TED: 2016/S 161-291415 zveřejněno 23.8.2016 Evidenční číslo zakázky: 639820 Oznámení předběžných informací: Číslo a datum zveřejnění v TED: 2015/S 234-424743 zveřejněno 3.12.2015.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetadres: http://www.uohs.cz/

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetadres: http://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
7.9.2016