Usługi - 316712-2018

21/07/2018    S139

Luksemburg-Luksemburg: Działania szkoleniowe dotyczące metod pobierania próbek i analizy stosowanych w toku urzędowych kontroli żywności i pasz w ramach inicjatywy "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności

2018/S 139-316712

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Adres pocztowy: Ariane Building; Route d'Esch 400
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3793
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania szkoleniowe dotyczące metod pobierania próbek i analizy stosowanych w toku urzędowych kontroli żywności i pasz w ramach inicjatywy "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności

Numer referencyjny: CHAFEA/2018/BTSF/04
II.1.2)Główny kod CPV
80531200 Usługi szkolenia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W pierwszym etapie należy zorganizować łącznie 10 sesji szkoleniowych z udziałem łącznie co najmniej 155 osób dla całego programu szkoleń. W drugim etapie realizacji zamówienia należy przeprowadzić identyczny program szkoleń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie w państwach niebędących członkami UE.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja działań szkoleniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

inicjatywa „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, Luksemburg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Oferenci zainteresowani uczestnictwem w przedmiotowej sesji proszeni są o rejestrację nie później niż 8.10.2018 pocztą elektroniczną lub faksem, a także o dostarczenie imion i nazwisk oraz numerów dowodów tożsamości lub paszportów przedstawicieli. Podczas sesji otwarcia przedstawiciel oferenta może zostać poproszony o przedstawienie upoważnień/pełnomocnictw w celu ich weryfikacji przez Agencję.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy lub, w razie braku takiego powiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości.

Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2018