Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 316713-2018

21/07/2018    S139

Σουηδία-Solna: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

2018/S 139-316713

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 108-245175)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Ταχ. διεύθυνση: Gustav III:s Boulevard 40
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 169 73
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Back Office
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecdc.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Αριθμός αναφοράς: OJ/2018/ICT/9778
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού:

(i) (Επανάληψη με βάση το όριο) Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού ή σημαντική αναβάθμιση υφιστάμενου προϊόντος λογισμικού που θα παραδοθεί στη μορφή ενός έργου,

(ii) (Διαδοχική σειρά) Δραστηριότητες συντήρησης που αφορούν την τροποποίηση ενός προϊόντος μετά την παράδοση για τη διόρθωση σφαλμάτων, τη βελτίωση της απόδοσης ή άλλων χαρακτηριστικών, και

(iii) (Διαδοχική σειρά) Περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενου προϊόντος λογισμικού, κατά κανόνα για προσθήκη ή τροποποίηση επιχειρηματικής λειτουργικότητας.

Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι κυρίως οι εγκαταστάσεις του αναδόχου. Μερικές μόνο δραστηριότητες αναμένεται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ECDC στη Solna, Σουηδία.

Ο ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί στενά με το ECDC, έναν εξωτερικό ανάδοχο υποδομών ΤΠ και έναν εξωτερικό ανάδοχο διασφάλισης ποιότητας ΤΠ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/07/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 108-245175

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: I.1)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Επωνυμία και διευθύνσεις
Αντί:

Granits väg 8, Solna, 171 65, Σουηδία

Διάβαζε:

Gustav III:s Boulevard 40, Solna, 169 73, Σουηδία

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 25/07/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/08/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 27/07/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/08/2018
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: