Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 316714-2018

21/07/2018    S139    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Solna: IT-infrastructuurdiensten

2018/S 139-316714

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 126-287062)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Postadres: Gustav III:s Boulevard 40
Plaats: Solna
NUTS-code: SE
Postcode: 169 73
Land: Zweden
Contactpersoon: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ecdc.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT-infrastructuurdiensten

Referentienummer: OJ/2018/ICT/9754
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diensten met vaste prijs voor IT-ondersteuning, servicedesk en IT-operaties die in de volgende 3 gebieden van dienstverlening georganiseerd zijn: IT-ondersteuning van eindgebruikers, technische diensten en hostingdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-287062

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

Granits väg 8, Solna, 171 65, Zweden

Te lezen:

Gustav III:s Boulevard 40, Solna, 169 73, Zweden

VII.2)Overige nadere inlichtingen: