Diensten - 316725-2018

21/07/2018    S139

België-Brussel: Onderzoek naar de burgerdialooggroepen voor het GLB – analyse van de EU-beleidsvorming.

2018/S 139-316725

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/047
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3852
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de burgerdialooggroepen voor het GLB – analyse van de EU-beleidsvorming.

Referentienummer: AGRI-2018-EVAL-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderzoek dat analyseert in welke mate de burgerdialooggroepen bijdragen aan het in contact treden met belanghebbenden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

dienstverlening zal doorgaans plaatsvinden in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst sluiten met een enkele contractant met het oog op de voltooiing van een onderzoek naar de burgerdialooggroepen voor het GLB – analyse van de EU-beleidsvorming.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

De geraamde totale waarde van de opdracht, zoals vermeld in II.1.5 en II.2.6 van deze aankondiging, moet worden beschouwd als maximumbedrag. Inschrijvingen die dit bedrag overschrijden worden dan ook afgewezen. In de prijzen moeten alle kosten zijn inbegrepen: de Europese Commissie zal bijkomende kosten voor de uitvoering van de opdracht niet vergoeden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 gevolmachtigde vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening van de inschrijvingen bijwonen (een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) moet worden overgelegd). Inschrijvers die de opening willen bijwonen, moeten eenheid C.4 Evaluatie van het DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling hiervan uiterlijk 1 week vóór de opening via e-mail (zie de contactpunten in I.1) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2018