Leveringen - 316743-2022

13/06/2022    S112

Roemenië-București: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2022/S 112-316743

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11054545
Postadres: Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Georgeta MANOLE
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefoon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147255
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

,,Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100kW și 3400kW”

Referentienummer: A1-RO11054545-2022, poz. 2592 , var. 16.05.2022.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

,,Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100kW și 3400kW”

SNTFC 44/2022

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 010 290.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Serviciul Depozitare şi Desfacere str. Hărmanului nr. 3, Brașov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de ,,Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100kW și 3400kW”

Cantitate minima si maxima a acordului cadru si Cantitate minima si maxima a cel mai mare contract subsecvent conform Anexei C atasata la Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Traian PROTEASA – DIRECTOR GENERAL, Robert NITA – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Aida HANGANU- DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, Carmen POPESCU - DIRECTOR ACHIZITII, Mihail Victor MANOLE – DIRECTOR Material Rulant, Dan MIHALCEA - Sef Serviciu Aprovizionare, Georgeta MANOLE - Sef Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii, Adriana PREDA - Expert Achizitii Publice - Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal (documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin.1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate – valabile la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - pentru persoanele mentionate in acesta – valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile la data prezentarii documentului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici - persoane juridice romane sau straine ce depun oferta trebuie sa detina: Operatorii economici - persoane juridice române:- Autorizaţie de Furnizor Feroviar şi Certificat de Omologare Tehnică sau Agrement Tehnic Feroviar (dupa caz), eliberate/vizate de către AFER în conformitate cu cerinţele art. 1 si 2 din OMT 290/2000, pentru obiectul acordului cadru, valabile la momentul prezentarii.Operatorii economici - persoane juridice străine:- Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, respectiv Autorizatie din tara de origine, eliberată de către organismul abilitat să emită astfel de autorizatii, precum si Agrement Tehnic Feroviar eliberat/vizat de AFER, în conformitate cu cerintele art. 2 (alin. 5) din OMT 290/2000, pentru obiectul acordului cadru, valabile la momentul prezentarii.(Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana).

Eventuele minimumeisen:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Conf. HG 394/2016 -art. 41, alin. (3), lit. a), in valoare de 10.278 lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere, valab 90 de zile de la term. limita de depunere, va fi constituita conf. Art 42 prin:

→ virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

→ printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii GP in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse.

EC are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita conf art.43 din HG 394/2016.

Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conf. Formular 8 din sectiunea Formulare.

a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5% din pretul fara TVA al contractuluisubsecvent.

b) Modul de constituire a Garantiei de buna executie a contractului sectorial se realizeaza Conf. Art.46 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie devine anexă la contract.

Garantia de buna executie se poate constitui si prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale Conf. Art.46 din HG 394/2016.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Perioada de valab a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia

de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin

prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului de atribuire, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire si dupa prezentarea documentelor justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

Modificarea Acordului–Cadru/Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment Asistenta si Avizare Juridica – Directia Achizitii - SNTFC CFR Calatori SA
Postadres: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Plaats: Bucuresti
Postcode: 010867
Land: Roemenië
Telefoon: +40 0213199528/122726
Internetadres: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2022