Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 316751-2018

21/07/2018    S139

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2018/S 139-316751

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Gałuszka
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 422726462
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Gałuszka - w zakresie procedury przetargowej
Telefon: +48 422726462
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM-DZ.3322.16.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Część II:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I- II) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy (dla części I - II).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45443000 Fassadenarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ul. Rewolucji 29

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi. Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 417/1, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Rewolucji 29 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami usługowo – handlowymi w parterze dostępnym bezpośrednio z ulicy. Oficyny (z wejściami od strony podwórza) w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizowanych ścian zewnętrznych, termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik przenikania ciepła nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące udzielania w.w zamówień znajdują się w punkcie 4.3 SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE:

— umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29.8.2017 roku.

2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą (...)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45443000 Fassadenarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ul. Kilińskiego 26

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Kilińskiego 26 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi. Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 421/8, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 26 zachowa funkcję mieszkalną. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części II) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy (dla części II).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik przenikania ciepła nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące udzielania w.w zamówień znajdują się w punkcie 4.3 SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE:

— umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29.8.2017 r.

2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c) Ustawy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

1. dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości:

Dla części I – 1 100 000,00 PLN

Dla części II – 420 000,00 PLN

Uwaga:

1.W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ww. środkami finansowymi lub zdolnością kredytową stanowiącymi/ą sumę wartości wymaganych dla poszczególnych części zamówienia.

2.W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.

3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, którew oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - nawezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych):

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniemZamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów.

2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcywraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczejwykonawcy opisanej w pkt. 6.3.3.2 SIWZ. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcywraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żądanastępujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy orazodnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawieart. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub (...)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Dla części I:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 300 000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

Dla części II:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż1 300 000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

1.2.Wykonawca, który dysponuje, co najmniej:

Dla części I:

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy

Realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej dwóch remontach/przebudowie/budowie budynków o kubaturze jednego z nich co najmniej 8 500,00 m3 obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane oraz instalacyjne.

Dla części II:

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy

Realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej dwóch remontach/przebudowie/budowie budynków o kubaturze jednego z nich co najmniej 3 500,00 m3 obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane oraz instalacyjne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z aktem Umowy – Tom II SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/08/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/08/2018
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.2) i III.1.3) kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia– Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

W formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Oświadczenie składane zgodnie z postanowieniami pkt. 8 SIWZ. Zamawiający przekazuje w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony, zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf)do Zamawiającego na adres: zamowienia@zim.uml.lodz.pl w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja -patrz: pkt 7.1.1., pkt. 8, pkt 11.10, 12.3 SIWZ).

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz.1126)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Termin związania ofertą -90 dni.

8. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji:

Dla części I:

Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Dla części II:

Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2018