Usługi - 316773-2020

07/07/2020    S129

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 129-316773

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gruszczyńska
E-mail: zamowienia@mrpips.gov.pl
Tel.: +48 226611490
Faks: +48 226611471
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mrpips.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników

Numer referencyjny: 17/DI/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie:

1) rozwoju;

2) utrzymania, w tym administrowania oraz usuwania awarii i błędów;

3) wsparcia użytkowników poprzez świadczenie usługi hot-line.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212200 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72212463 Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie:

1) rozwoju;

2) utrzymania, w tym administrowania oraz usuwania awarii i błędów;

3) wsparcia użytkowników poprzez świadczenie usługi hot-line.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

3. Wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne.

3.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia co najmniej 1 osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 lub 3 ustawy, tj.:

a) bezrobotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub;

b) niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.2. Zamawiający w zakresie spełnienia ww. warunku, będzie wymagał przedłożenia następujących dokumentów po podpisaniu umowy:

a) w przypadku zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy – zaświadczenia

z właściwego urzędu pracy potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej;

b) w przypadku zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy – zaświadczenia o zatrudnieniu od Wykonawcy wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym dotyczącym osoby zatrudnionej do realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja przeprojektowania i reimplementacji Modułu Zarządzania Tożsamością (MZT) / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca sporządzi i złoży wraz z ofertą „Koncepcję przeprojektowania i reimplementacji Modułu Zarządzania Tożsamością (MZT)” (na podstawie której, Zamawiający dokona oceny i porównania złożonych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację,

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344)”;

3. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „Wykonawca który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”;

4. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1.4.3 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje:

a) co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) rocznie, polegającą na utrzymaniu i rozwoju systemu informatycznego zbudowanego w architekturze wielowarstwowej SOA (Service Oriented Architecture), wykorzystującego relacyjne lub relacyjno-obiektowe bazy danych, wykorzystującego usługi (WebServices), która swym zakresem obejmowała co najmniej administrowanie, usuwanie błędów i awarii funkcjonowania systemu oraz wsparcie (help desk) dla co najmniej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) użytkowników eksploatujących system zdalnie poprzez publiczną sieć informatyczną, w którym przetwarzane są dane osobowe i który wspomaga obsługę procesów biznesowych;

b) co najmniej jedną usługę obejmującą utrzymanie systemu informatycznego, z którego korzystają użytkownicy w co najmniej 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) rozproszonych lokalizacjach obejmujących co najmniej administrowanie, usuwanie błędów i awarii funkcjonowania systemu oraz wsparcie (help desk) dla co najmniej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) użytkowników eksploatujących system zdalnie poprzez publiczną sieć informatyczną.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował zespołem osób spełniających łącznie następujące wymagania:

1) kierownik projektu – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w analizie, implementacji oraz wdrażaniu systemów informatycznych zbudowanych w architekturze wielowarstwowej SOA,

— brała udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym, realizowanym na rzecz podmiotów publicznych o wartości minimum 4 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę kierownika projektu;

2) analityk/architekt – co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania:

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz dotyczących systemów informatycznych lub w projektowaniu systemów teleinformatycznych, dotyczących obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny oraz zbudowanych w architekturze wielowarstwowej SOA,

— brała udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów publicznych o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, dotyczącym utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, pełniąc w nim rolę analityka/architekta;

3) administrator – co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania:

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych Oracle,

— posiada certyfikat Oracle Database Administrator potwierdzający znajomość systemu bazy danych Oracle w wersji co najmniej 11g lub równoważny,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu środowiskiem WSO2: Enterprise Service Bus, Business Process Server, Identity Server, Business Activity Monitoring, Governance Register,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu środowiskiem OpenLDAP (usługi katalogowe),

— brała udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę administratora bazy danych;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji cd:

4) projektant/programista – co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania:

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji z wykorzystaniem serwera aplikacyjnego Oracle Glassfish lub WildFly lub Apache Tomcat,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i programowania baz danych ORACLE Database,

— posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i integracji z usługami sieciowymi SOAP,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w implementacji systemów informatycznych zbudowanych w technologii wielowarstwowej SOA opartej na rozwiązaniach: SOAP, xml, xsd, xslt, WS-Securuty z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego PKI,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia usług integracyjnych na platformie WSO2 Enterprise Service Bus,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie implementacji rozwiązań procesów integracyjnych BPEL w technologii WSO2 Business Process Server,

— brała udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę programisty;

5) Tester – co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania:

— posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych zbudowanych w technologii wielowarstwowej SOA,

— posiada wiedzę z zakresu standardów testowania oprogramowania.

Uwaga: Jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie role, pod warunkiem, że spełnia łącznie wszystkie wymagania określone dla poszczególnych ról, do których została wskazana.

3. W celu zbadania spełniania przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt III.1.3 ogłoszenia oraz w pkt 7.1.4.3 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ – została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) wykazu usług spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.1 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane/są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykazu osób spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN.

Zamawiający żąda od wybranego w przetargu Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty z VAT.

2. Przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym JEDZ następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.10.2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ i Oferty wraz z załącznikami przez Wykonawcę, jest platforma dostępna pod adresem https://mrpips.ezamawiajacy.pl

3. Ofertę wraz z załącznikami (w tym JEDZ) należy przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.1 ppkt 3 SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega składane na formularzu JEDZ powinny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty wraz z załącznikami zostały określone w SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – poza dokumentami określonymi w sekcji III.1.3 ogłoszenia, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w ogłoszeniu, szczegółowe wymagania Zamawiającego, w szczególności wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w pkt 2, 7 i 8 SIWZ. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatnie pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zamawiający cytuje pkt 18 SIWZ:

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy;

2) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020