TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 316786-2017

11/08/2017    S153

България-София: Електрическа енергия

2017/S 153-316786

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1301
Държава: България
Лице за контакт: Росен Монов
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822469
Факс: +359 29813010
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dussd.mvr.bg/default.htm
Адрес на профила на купувача: http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izbor_dostavchik_netna_aktivna_elektricheska_energiq.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izbor_dostavchik_netna_aktivna_elektricheska_energiq.htm
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1301
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Колева
Телефон: +359 29824676
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Факс: +359 29813010
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dussd.mvr.bg/
Адрес на профила на купувача: http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izbor_dostavchik_netna_aktivna_elektricheska_energiq.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Избор на доставчик на нетна актив. елект. енер., коор. на балан.група за ниско и средно напр. и адм. на разх. за пренос и достъп на струк. на МВР, обслуж. от ДУССД” по след. обос. поз.: ОП № 1 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, коорд. на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД; ОП № 2 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД; ОП № 3 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг” ЕАД; ОП № 4 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи” АД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 992 800.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 080 000 кВтч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за 1 календарна година разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г. са посочени в Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1.

Възложителя възлага, а изпълнителя приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 853 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 1 е 1 853 600 BGB без вкл. ДДС, от които 433 600 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 420 000 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 471 000 кВтч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво средно напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г. са посочени в Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2.

Възложителя възлага, а изпълнителя приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 631 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 2 е 1 631 400 BGN без вкл. ДДС, от които 255 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 375 600 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3 на територията на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 2 303 000 кВтч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за 1 календарна година разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г. са посочени в Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3.

Възложителя възлага, а изпълнителя приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 424 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 3 е 424 200 BGN без вкл. ДДС, от които 107 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 316 400 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Структура на МВР, обслуж. от ДУССД, находяща се в гр. Варна, вилна зона „Св. Св. Константин и Елена“-курортен комплекс „Тилия“ съгл. Приложение № 4а към тех.спец. на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структура на МВР, обслужвана от ДУССД на територията на „Енерго-Про Мрежи“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 486 300 кВтч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурата на МВР, обслужвана от ДУССД за 1 календарна година разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г. са посочени в Приложение № 4а към техническата спецификация за обособена позиция № 4.

Възложителя възлага, а изпълнителя приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 4 е 83 600 BGN без вкл. ДДС, от които 21 100 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 62 500 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Точките по-долу важат за всяка обособена позиция, за която се участва.

Участникът представя в офертата си Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в част IV „Критерии за подбор, раздел А „Годност“ — т. 1, посочва информация за установяване изпълнението на следните критерии:

1. Участникът следва да притежава валидна Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участникът следва да е регистриран в Регистъра на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) ЕАД със статус „активен”, в качеството на „координатор на балансираща група”, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Информацията за съответствие с критериите за подбор по т.т. 1 и 2 се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При участие на обединения, които не са юридически лица да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Не се изисква представянето на заверено копие на документи, когато информацията е достъпна чрез публичен безплатен регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Точките по-долу важат за всяка обособена позиция, за която се участва.

Участникът представя в офертата си ЕЕДОП, като в част IV „Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ — т. 1б и раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, посочва информация за установяване изпълнението на следните критерии:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, които са с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за обособена позиция, за която участва. Под „сходен” да се разбира договор за доставка на електрическа енергия. Съответствието с този критерий се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN: ISO 9001:2008 или EN: ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен” да се разбира доставка на електрическа енергия. Съответствието с този критерий се доказва със сертификат, издаден на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Участникът следва да разполага със система за управление и проследяване на доставките -изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя — on line, която ще прилага при изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Съответствието на този критерий се доказва с описание на системата за управление и проследяване на доставките, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Информацията за съответствие с критериите за подбор по т. 1, 2 и 3 се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При участие на обединения, които не са юридически лица да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Точките по-долу важат за всяка обособена позиция, за която се участва.

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 доставка, с предмет и обем, идентична или сходена с тази на поръчката за обособена позиция, за която участва. Под „сходена“ да се разбира договор за доставка на електрическа енергия.

Минималният обем на доставена електрическа енергия, които участникът трябва да е изпълнил, в зависимост от това за коя обособена позиция участва, са както следва:

— за обособена позиция № 1 — 10 080 000 кВтч.

— за обособена позиция № 2 — 10 471 000 кВтч.

— за обособена позиция № 3 — 2 303 000 кВтч.

— за обособена позиция № 4 — 486 300 кВтч.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN: ISO 9001:2008 или EN: ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен“ да се разбира доставка на електрическа енергия. Сертификатът за разработена и внедрена система за управление на качеството или еквивалентен документ следва да е издаден на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Участникът да разполага със система за управление и проследяване на доставките — изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя — on line, която ще прилага при изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

В Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника/.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция е 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора е 2 % (две на сто) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в 1 от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД — МВР. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност–срока на изпълнение на поръчката, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на застраховка, тя обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност–крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни. Условията на застраховката се съгласуват с възложителя. Гаранцията за изпълнение се освобождава/задържа/усвоява съгласно условията на договора за обществената поръчка.

2. Срок на изпълнение на договор (за всяка обособена позиция): 24 (двадесет и четири) месеца.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

4. Участниците в процедурата представят документите в запечатана непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. При участие на обединения, които не са юридически лица да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

6. Всички образци, приложени към документацията за обществената поръчка са задължителни за участниците, като възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който промени или не попълни образците в съответствие с указанията на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822567
Факс: +359 29813010
Интернет адрес: http://dussd.mvr.bg/default.htm
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2017