Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 316801-2022

13/06/2022    S112

Polska-Katowice: Łańcuch

2022/S 112-316801

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 101-281135)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul.Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Tel.: +48 327161476
Adresy internetowe:
Główny adres: https://korporacja.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-1

Numer referencyjny: 702200632
II.1.2)Główny kod CPV
44540000 Łańcuch
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych (nr grupy 287-1) , podzielono na 14 zadań.Szczegółowy opis oraz wymagania prawne i parametry tech.użytkowe są określono w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 101-281135

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/09/2022
Powinno być:
Data: 19/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: