We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 316815-2019

08/07/2019    S129    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Tierp: Däck till lätta och tunga fordon

2019/S 129-316815

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tierps kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0266
Postadress: Tierps kommun Centralgatan 7
Ort: Tierp
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 815 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Emilia Jakobsson Winge
E-post: emilia.jakobssonwinge@tierp.se
Telefon: +46 293218403

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tierp.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44844
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44844
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fordonservice, däck och tillhörande tjänster

Referensnummer: 2019-30
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen består av tre delområden varav delområde 1 omfattar däck och tillhörande tjänster. Delområde 2, service och reparationer av personbilar, transportbilar och lätta lastbilar. Delområde 3, service och reparation av och tunga fordon.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 650 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fordonservice, däck och tillhörande tjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
34351100
50100000
50110000
50116500
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen består av tre delområden varav delområde 1 omfattar däck och tillhörande tjänster. Delområde 2, service och reparationer av personbilar, transportbilar och lätta lastbilar. Delområde 3, service och reparation av och tunga fordon.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 650 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/09/2019
Slut: 01/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/07/2019