Tjenesteydelser - 316893-2016

Vis forkortet udgave

13/09/2016    S176

Danmark-København: Udvikling af it-programmel

2016/S 176-316893

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Skatteministeriet
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
Postnummer: 1402
Land: Danmark
Att: Thomas Monefeldt
Mailadresse: ici@skm.dk
Telefon: +45 72370609

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.skm.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Kontrakt om it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstadsområdet.

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
I. Baggrund og formål:
På baggrund af en række analyser af SKATs eksisterende inddrivelsessystemer, Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og DebitorMotorInddrivelse (DMI), har Skatteministeriet vurderet, at EFI og DMI skal afvikles i en gradvis og kontrolleret proces.
Skatteministeriet har parallelt med afviklingen af EFI og DMI ved iværksættelsen af dette udbud, der gennemføres under forudsætning af de bevilgende myndigheders efterfølgende tilslutning, besluttet at påbegynde anskaffelsen af en ny it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet (»Interim-løsning«). Det er et ønske, hvis realisme vil blive testet i nærværende udbud, at Interim-løsningen på sigt skal kunne videreudvikles og skaleres til at indeholde funktionaliteter og en volumen, som et fremtidigt permanent inddrivelsessystem må forventes at indeholde. Interim-løsningen vil indgå i et komplekst systemlandskab og vil have en række snitflader til flere andre it-systemer.
Udviklingen af Interim-løsningen vil ske gradvist, hvilket i praksis vil betyde, at SKAT i en periode vil skulle anvende 2 forskellige parallelle systemer til at understøtte inddrivelse, indtil Interim-løsningen gradvist og på sigt bliver et fremtidigt fuldt funktionelt inddrivelsessystem, der kan overtage understøttelse af inddrivelse fra EFI og DMI.
Skatteministeriet ønsker så vidt muligt, at Interim-løsningen baseres på en standardløsning, der indeholder funktionaliteter, som kan understøtte basale skridt i inddrivelsen. Leverandøren vil skulle gennemføre en vis tilpasning af standardløsningen.
Som nævnt er det et ønske, at Interim-løsningen om muligt kan videreudvikles i takt med, at Skatteministeriets egne forretningsmæssige mål og behov udvikles og detaljeres til gradvist gennem en række releases at indeholde yderligere funktionalitet og øget volumen. Skatteministeriet ønsker derfor også, at det er muligt for tredjeparter at udvikle og konfigurere yderligere funktionalitet på Interim-løsningen.
Der vil sideløbende med dette udbud blive gennemført et udbud for at etablere en rammeaftale for udviklingsydelser i relation til videreudviklingen af Interim-løsningen.
Parallelt med udbudsprocessen vil der pågå overvejelser om ændring af den gældende lovgivning på inddrivelsesområdet.
Inddrivelsen varetages af SKAT, som derfor vil anvende løsningen. Inddrivelsesområdet i SKAT er meget komplekst. Digital understøttelse af inddrivelsesområdet skal på sigt blandt andet håndtere følgende kompleksiteter:
— Mange forskellige fordringshavere med mange forskellige fordringstyper mod potentielt flere skyldnere og typer af skyldnere.
— Stort antal fordringstyper med en kombination af forskellige egenskaber:
o Forskellige prioriteter og prioriteringskategorier (flere niveauer).
o Forskellige inddrivelsesskridt.
o Betalingsevnevurdering baseret på flere forskellige regelsæt.
o Forskellige forældelsesfrister (Både på fordringstyper og mellem hovedkrav og delkrav inden for samme fordringstype.).
o Forskellige regler / forskellige varianter af renter, afgifter og gebyrer.
— Både private (CPR), virksomheder (CVR), enkeltmandsvirksomheder (PEF) kunder og selskabskonstruktioner.
— Løsningen skal kunne håndtere modregning både i forhold til fordringer til inddrivelse.
— Løsningen skal kunne håndtere transporter.
— Løsningen skal håndtere afregning og udbetaling til fordringshavere og øvrige kunder.
— Løsningen skal håndtere kunder, som både har fordringer som privatperson, som selvstændige erhvervsdrivende eller via roller i virksomheder samtidig.
— Solidarisk hæftelse, herunder principal og subsidiær: Flere personer kan være solidarisk hæftende for samme krav.
o Den solidariske hæftelse vil have forskellige varianter.
— Lovkrav til offentlig forvaltning, persondata, arkivering og regnskabsføring.
— Løsningen skal kunne danne sammenhæng mellem forskellige fordringer og hierarkier mellem dem, f.eks. i relation til
o Forskellige forældelsesfrister og metoder til afbrydelse af forældelse.
o Forskellig håndtering af renter, afgifter og gebyrer set i forhold til den fordring, der er grundlag for dem.
— Løsningen skal understøtte regnskabsaflæggelse i forhold til statsregnskabet.
II. Ydelser:
Leverandørens ydelser vil bl.a. omfatte følgende:
1) Leverandøren skal levere en it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet (Interim-løsning). Interim-løsningen vil i første omgang skulle understøtte dele af inddrivelsesområdet. Løsningen forventes at skulle baseres på en standardløsning, jf. ovenfor. Løsningen forventes at indeholde funktionalitet, der kan understøtte følgende processer:
— Modtage fordringer fra mange fordringshavere via eksisterende elektroniske grænsesnit, samt lagre en række oplysninger, datafelter og markeringer for hver fordring samt dokumenter, noter og øvrige bilag.
— Vise oversigt over kundens samlede gæld og vise kontoudskrift for de enkelte fordringer og hæftelser.
— Sende rykker og andre breve via SKATs eksisterende brevafsendelsessystemer.
— Modtage post samt hente og gemme al nødvendig dokumentation, sagsnoter, breve mv. i SKATs dokumenthåndteringssystem (Captia)
— Sikre adgang til og fuld historik samt sporbarhed i alle transaktioner og handlinger, herunder skyldneroplysninger, fordringsoplysninger, renter, afgifter og gebyrer, inddrivelsesskridt, betalinger og afskrivning.
— Etablere en fælles betalingsaftale for flere fordringer fra flere fordringshavere baseret på en betalingsevneberegning.
— Lønindeholdelse i flere varianter og modregning.
— Håndtere modtagelse af betalinger automatisk for simple dækningsscenarier og manuelt for komplekse dækningsscenarier.
— Manuelt rette fejl i betalinger og dækninger.
— Beregne renter og gebyrer.
— Afskrive gæld både regnskabsmæssigt og faktisk.
— Udskille kunder og fordringer til manuel behandling samt understøtte den manuelle behandling.
— Understøtte manuel sagsbehandling i forbindelse med foretagelse af udlæg og bobehandling.
— Regnskab og rapportering til fordringshavere.
Løsningen forventes idriftsat løbende, således at den på kortere sigt kan løse begrænsede inddrivelsesopgaver. Det er som nævnt ønsket, at Interim-løsningen om muligt på sigt kan videreudvikles og skaleres til at indeholde funktionalitet og volumen, som et fremtidigt permanent inddrivelsessystem må forventes at indeholde. Løsningen skal understøtte Skatteministeriets forretningsmæssige mål og behov på inddrivelsesområdet og skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, hvilket medfører, at løsningen forventes at skulle kunne håndtere både omfangsrig og kompleks lovgivning og forretningsprocesser. Løsningen skal derfor være fleksibel. Løsningen skal tillige være skalerbar, således at den på sigt bl.a. kan omfatte et øget inddrivelsesvolumen og kan håndtere konvertering af data fra det eksisterende EFI og DMI. Løsningen skal indgå i et komplekst systemlandskab med integrationer op imod en række andre it-systemer.
Det må forventes, at løsningen skal leveres under et tidsmæssigt presset forløb.
2) Vedligeholdelse — Leverandøren skal yde vedligeholdelse, som bl.a. vil omfatte fejlretning, opdatering og patching af software og gennemførelse af performance forbedringer. Leverandøren skal endvidere levere support.
3) Drift og infrastruktur — Leverandøren skal stille infrastruktur til rådighed og drive løsningen, hvor Interim-løsningen i første omgang forventes at skulle håndtere over 1 200 brugere og 3-5 millioner nye fordringer per år, men driften skal løbende kunne op- og nedskaleres. Driften vil bl.a. omfatte tilrådighedsstillelse af infrastruktur (udviklings-, test-, præproduktions- og produktionsmiljøer), monitorering og overvågning, driftsrapportering, support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, capacity management, release management mv.
4) Videreudvikling og konsulentydelser — Leverandøren skal bistå med løbende videreudvikling, konfiguration og tilknyttede konsulentydelser, herunder uddannelse, efter behov.
Skatteministeriet forventer, at leverandøren kan give indsigt i, hvorledes løsningen opfylder alle eller dele af kvalitetskravene som beskrevet i DS/ISO/IEC 25010 eller tilsvarende.
Sikkerhedskrav til drift vil blive fastlagt ved hel eller delvis brug af DS/ISO/IEC 27000-standarderne eller tilsvarende.
III. Udbudsprocessen:
Udbudsprocessen gennemføres som en konkurrencepræget dialog, da Skatteministeriet ikke på forhånd er i stand til — uden en dialog med potentielle leverandører — objektivt at fastlægge de tekniske krav, som en it-løsning på inddrivelsesområdet skal opfylde, for at den fungerer i overensstemmelse med lovgivningen og for at kunne håndtere de komplekse forretningsmæssige behov og de mange integrationer til andre systemer. Endvidere er det ikke muligt for Skatteministeriet på forhånd objektivt at beskrive alle de juridiske krav til de forretningsprocesser, der skal understøttes i it-løsningen. Parallelt med udvikling og tilpasning af løsningen overvejes mulige forenklinger af lovgivningen bl.a. for at reducere kravene til kompleksiteten i løsningen.
Dialogfasen vil blive indledt med 5 prækvalificerede tilbudsgivere, som vil blive inviteret til at afgive skriftlige tilbud. På baggrund af evalueringen af de skriftlige tilbud, vil Skatteministeriet begrænse antallet af løsninger, der skal diskuteres under dialogen. Den videre dialog vil bestå af en demonstration af løsningen med hver enkel tilbudsgiver. Gennem demonstrationen ønsker Skatteministeriet at opnå det bedst mulige grundlag for at få indkredset den eller de løsninger, der bedst kan opfylde Skatteministeriets behov, herunder realismen i at videreudvikle systemet til et fuldt inddrivelsessystem.
Processen vedrørende den konkurrenceprægede dialog, herunder demonstration af løsningen, vil blive nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Skatteministeriet vil kompensere de tilbudsgivere, der deltager i demonstration af løsningen. Modellen for kompensation vil fremgå af udbudsbetingelserne.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72212517 Udvikling af it-programmel, 72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 50324100 Vedligeholdelse af systemer, 72315200 Drift af datanetværk

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 94 910 077 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 30
2. Kvalitet. Vægtning 70
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
15-3209284
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 243-441779 af 16.12.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Kontrakt vedr. it-understøttelse af inddrivelsesområdet
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
5.9.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Netcompany IT & Business Consulting A/S
Postadresse: Grønningen 17
By: København K
Postnummer: 1270
Land: Danmark

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 94 910 077 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
I relation til punkt II.1.3) bemærkes, at kontrakten for så vidt angår de løbende ydelse vil indeholde elementer med karakter af rammeaftale.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.
I relation til punkt II.3) bemærkes, at kontrakten løber uden tidsbegrænsning med adgang til opsigelse. Skatteministeriet forventer, at kontrakten vil indeholde en uopsigelighedsperiode efter løsningen tages i brug. I forbindelse med kontraktens ophør kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på et eventuelt overdragelsesforløb.
Ordregiver kan oplyse, at kontrakten er underskrevet den 5.9.2016 efter udløb af stand-still den 1.9.2016.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.9.2016