Services - 317010-2020

07/07/2020    S129

Pologne-Varsovie: Services d'appui bureautiques

2020/S 129-317010

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Adresse postale: skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 01-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Laskowska
Courriel: przetargi@krrit.gov.pl
Téléphone: +48 225973075
Fax: +48 225973186

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.krrit.gov.pl/

Adresse du profil d’acheteur: http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: media

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii

Numéro de référence: ZP/3/GDB/2020
II.1.2)Code CPV principal
79500000 Services d'appui bureautiques
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w ramach bieżących potrzeb Biura KRRiT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w IPU stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w sekcji II.1.5 obejmuje również przewidziane zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, sekcja II.2.6 niniejszego zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia – 18 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 r., lub do wyczerpania środków, o których mowa w § 6 ust. 1 IPU, co jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy. Kontrola stanu wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy należy do Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 lipca 2020 r., Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., lub do wyczerpania środków.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 2 175 120.00 PLN / Offre la plus élevée: 3 066 989.26 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79551000 Services de dactylographie
79521000 Services de photocopie
79999100 Services de scanning
79995200 Services de catalogage
79610000 Services de placement de personnel
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w ramach bieżących potrzeb Biura KRRiT.

2. Zakres przedmiotu umowy realizowanego przez Wykonawcę obejmuje:

1) obsługę korespondencji przychodzącej i będącej w dyspozycji Zamawiającego w zakresie wprowadzania danych do systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów (system Zamawiającego dot. obiegu dokumentów, w skrócie EOSiD), łącznie z rejestracją i skanowaniem dokumentów;

2) wykonywanie innych czynności biurowych na polecenie Zamawiającego, w tym:

a) przygotowywanie pism i e-maili;

b) obsługę urządzeń kopertujących, kserokopiarek, drukarek, faksów, bindownic i skanerów;

c) wyszukiwanie, kompletowanie, układanie, rozkładanie, opisywanie istniejącej dokumentacji Zamawiającego oraz zakładanie teczek na sprawy;

d) obsługę sekretarsko-asystencką;

3) obsługę infolinii, w ramach której Wykonawca zapewni przeszkolonych pracowników do obsługi infolinii. Obsługa infolinii polega na telefonicznym udzielaniu informacji oraz odpowiedzi na pytania i skargi, w tym w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w szczególności udzielania informacji w zakresie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. z dnia 25 października 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2188 ze zm.), określonych w przepisach ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 ze zm.). Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym scenariusz rozmowy;

4) sporządzanie raportów, sporządzanie inwentaryzacji lub katalogowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w IPU stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca będzie realizował zamówienie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zasadach określonych w IPU. Zamawiający szacuje zapotrzebowanie dzienne na poziomie nie mniejszym niż 15 osób i nie większym niż 27 osób delegowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług dziennie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W przypadkach pilnej potrzeby po stronie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dodatkowe osoby do realizacji usług w liczbie nie mniejszej niż 1 osoba. Wykonawca podaje w ofercie informację jaką liczbę osób będzie w toku realizacji zamówienia mógł delegować do realizacji usług w trybie pilnym, tj. w sposób określony w § 5 ust. 7 IPU. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie, w dniach roboczych, wyprzedzenie czasowe, jakie musi Zamawiający uwzględnić zwracając się do Wykonawcy o skierowanie dodatkowych osób do realizacji usług. Zamawiający wymaga by ww. termin zgłoszenia był nie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych. Liczba dodatkowych osób, które będzie wykonawca delegował do realizacji usług na zgłoszenie Zamawiającego określone w § 5 ust. 7 IPU, a także skrócenie terminu wymaganego wyprzedzenia czasowego dla takiego zgłoszenia, podlegają ocenie ofert na zasadach określonych w pkt 15 SIWZ.

6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności opisane w § 1 ust. 3 IPU. Zatrudnienie osób, o których mowa wyżej, musi trwać przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 IPU. Zasady kontroli sposobu realizacji i dokumentowania ww. obowiązku i sankcje za jego niedotrzymanie określone są w IPU, w szczególności w § 3 ust. 10–12 oraz § 10 ust. 2 pkt 4–5. Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zawiera IPU.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Liczba dodatkowych osób / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 4
Prix - Pondération: 92
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie przewiduje: zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp; stosowania wymagań wymienionych w art. 29 ust. 4 pkt 1–4 ustawy Pzp; Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć nie zostały mu przyznane.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-207813
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Work Temps Elżbieta Baran
Adresse postale: ul. Grażyny 15, lok. 201
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-548
Pays: Pologne

Adresse internet: http://www.worktemps.com.pl/

Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Work Temps Group Dorota Zwierzyńska
Adresse postale: Wyszogrodzka 12, lok. 49
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-337
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 325 183.44 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 175 120.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN, na zasadach opisanych w pkt 10 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto.

3. Wartość zamówienia (bez VAT): 4 325 183,44 PLN, w tym: wartość zamówienia podstawowego: 2 883 455,63 PLN; wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6: 1 441 727,81 PLN.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:

— wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie podstawowej, w szczególności możliwości zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób niezbędnych do realizacji usług,

— porządzenia raportów zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

— przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji korespondencji będącej w posiadaniu Zamawiającego w zakresie szerszym niż opisane w zamówieniu podstawowym.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie, warunki oraz termin wykonania tego zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego:

— przedłożyć, w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, umowę regulującą ich współpracę (umowy konsorcjum). Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

— przekazać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia treści umowy oraz wskazać osobę/osoby uprawnione do zawarcia umowy wraz z dokumentami uprawniającymi do zawarcia umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

— wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości, o którym mowa w pkt 16 SIWZ. W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach wymienionych w pkt 16.2 lit. b–e SIWZ, Wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest niezwłocznie po wyborze jego oferty, bez wezwania, przedłożyć Zamawiającemu projekt poręczenia lub gwarancji, celem sprawdzenia przez Zamawiającego jej treści. Wykonawca treść poręczenia lub gwarancji winien przesłać na poczty elektronicznej: przetagi@krrit.gov.pl,

— Zamawiający na najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy poinformuje Wykonawcę o liczbie osób, który Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający szacuje swoje zapotrzebowanie w pierwszym miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia na 24 osoby. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ww. liczba osób zostanie wpisana do § 5 ust. 4 umowy i będzie ona nie mniejsza niż 15 osób i nie większa niż 27 osób; Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług, o której mowa w § 3 ust. 10 IPU najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

8. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://krrit.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii – nr postępowania ZP/3/GDB/2020).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje na temat odwołań zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/07/2020