Bygge og anlæg - 317044-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-317044

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Gerlach Hansen
E-mail: lgha@niras.dk
Telefon: +45 60233990
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25e06da5-7eed-4728-9bc6-795f5b5c08d8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af Overfladebehandling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale omhandlende: Pletvise OB-belægninger, Forberedende arbejder, som opretning og bassinudskiftning, forud for fulddækkende OB-belægninger samt Fulddækkende OB-belægninger

Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i Silkeborg Kommune.

Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 10 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen er 20 mio. kr.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Offentlige veje og stier i Silkeborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale omhandlende: Pletvise OB-belægninger, Forberedende arbejder, som opretning og bassinudskiftning, forud for fulddækkende OB-belægninger samt Fulddækkende OB-belægninger

Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i Silkeborg Kommune.

Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 10 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen er 20 mio. kr.

Rammeaftalen træder i kraft den 1.maj 2023 og udløber den 28.februar 2025. Derudover er det muligt at forlænge rammeaftalen op til 2 gange med 1 år ad gangen. Enhver under Rammeaftalen afgivet ordre er omfattet af Rammeaftalens bestemmelser, herunder i forhold til leverandørens eventuelle misligholdelse, uanset at levering først sker efter Rammeaftaleperiodens udløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal der ligeledesafleveres en støtteerklæring. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 042-124267
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale Overfladebehandling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Asfalt A/S
CVR-nummer: 18262894
Postadresse: Toftegårdsvej 18
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet genneføres på Mercell.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et på Mercell.

For nærmere oplysninger om anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Silkeborg kommune efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation:

- dokumentation for konsortiedannelse - såfremt det er relevant.

- Underskrevet tro og love-erklæring vedr. russisk ejerdeltagelse.

- Underskreven tro-og love-erklæring vedrørende Udbudslovens § 134a.

Den tilbudsgiver som Silkeborg kommune vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for erhvervs- og produktansvarsforsikring ved indgåelse af kontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælderfølgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage,jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning

til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.

1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, atordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevetoffentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørtetilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller etdynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023