Dostawy - 317097-2017

11/08/2017    S153    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2017/S 153-317097

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa linii komórkowych i materiałów firmy ATCC na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/WR/63/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa linii komórkowych i materiałów firmy ATCC na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 951.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik do zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Zgodnie z przedłożonym przez Użytkowników uzasadnieniem linie komórkowe będące przedmiotem zamówienia stanowią podstawowy materiał do badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Z punktu widzenia zachowania ciągłości badań oraz zapewnienia porównywalności uzyskiwanych wyników niezbędne jest dokonanie zakupu dotychczas wykorzystywanych linii komórkowych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że linie komórkowe posiadają istotne właściwości z punktu widzenia realizowanego projektu naukowego.

Jedynym Wykonawcą, który może realizować zamówienie jest firma LGC Standards Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Dostawa linii komórkowych i materiałów firmy ATCC na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
LGC Standards Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny
Łomianki
Polska
Kod NUTS: PL92
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 16 951.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 16 951.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, że data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (data zawarcia umowy)jest jedynie datą wysłania ogłoszenia, zaś przewidywana data zawarcia umowy będzie odpowiednio późniejsza.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017