Tjenesteydelser - 317118-2019

08/07/2019    S129    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Begrænset udbud 

Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 129-317118

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark, projektleder
E-mail: fes-pso03@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Commissioning i forbindelse med modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig - Udbud af commissioning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er pågået udbud af totalrådgivning omhandlende fase 2 og fase forlig af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM fase 2) med projektopstart 1.4.2019. I forbindelse med gennemførsel af MHMM fase 2 og fase forlig er der behov for en ekstern rådgiver, der kan varetage commissioning-rådgivning. MHMM fase 2 er et langsigtet projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold ved opførelse af en række nye standardgarager, værksteds- og mandskabsfaciliteter. Den samlede udførelse af MHMM fase 2 og fase forlig er budgetteret til 1 200 000 000 DKK, hvilket omfatter både totalrådgivning og entreprisearbejder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 581 900.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Entrepriserne skal udføres på Garderkaserne Høvelte, Antvorskov kaserne, Almegaard kaserne, Fredericia kaserne, Oksbøllejren, Skive kaserne, Holstebro kaserne og Aalborg kaserne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler commissioning-ledelse i forbindelse med Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig.

Det forventes, at der under MHMM - Fase 2 og Fase Forlig skal nybygges ca. 72 415 m2 etageareal fordelt på ca. 25-27 bygninger på 8 forskellige etablissementer i Danmark. Udover nybyggerierne skal der gennemføres et antal nedrivningsprojekter, etableres erstatningsparkering samt udføres et par mindre følgeprojekter. Hvert af de 8 etablissementer og dertilhørende projekter forventes udbudt særskilt i hovedentreprise. Der henvises til hovedtidsplanen for en nærmere præcisering af kontraktens udførelsesperiode.

Commissioning-ledelsen udføres for alle 8 etablissementer, hvilket medfører at commissioning-lederen skal koordinere og styre en commissioning-organisation pr. etablissement, jf. ydelsesbeskrivelsen. Der er til udbudsmaterialet vedlagt byggeprogrammer for totalrådgivningsudbuddet til orientering samt hovedtidsplan for gennemførsel af projekterne.

Af hensyn til ordregivers behov for en ekstern commissioning-rådgiver på projektet, kan commissioning-kontrakten ikke tildeles en økonomisk aktør, som allerede er tildelt totalrådgiverkontrakten i det udbudte projekt "Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig, Udbud af totalrådgivning" ved udbudsbekendtgørelse 2018-164709.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 051-116529
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rådgiveraftale - Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase 3 - Commissioning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Sofiendalsvej 94
By: Aalborg SV
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 581 900.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019