Usługi - 317139-2020

07/07/2020    S129

Polska-Niedźwiedź: Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

2020/S 129-317139

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gorczański Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: 737-22-01-299
Adres pocztowy: Poręba Wielka 590, Poręba Wielka
Miejscowość: Niedźwiedź
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-735
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek-Gierczyk
E-mail: marta.ksiazek@gorcepn.pl
Tel.: +48 183317207
Faks: +48 183317207
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorcepn.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie działań w ramach projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza...

Numer referencyjny: 71-7/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań w ramach projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”.

Zamówienie podzielono na części:

— część I – pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych,

— część II – budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 104 879.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poręba Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z:

— etapu I – przedmiotem etapu I jest opracowanie dokumentu opisującego szczegółowo: parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezbędnych do wykonania analiz, założenia przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonania poszczególnych analiz oraz parametry produktów wynikowych wraz ze szczegółowym harmonogramem prac,

— etapu II – przedmiotem etapu II jest pozyskanie danych źródłowych, w tym: wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych oraz pozyskanie danych satelitarnych, przeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych w celu pozyskania danych referencyjnych, pozyskanie i opracowanie danych archiwalnych,

— etapu III – przedmiotem etapu III jest wykonanie analiz z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach etapu II w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś priorytetowa II Ochrona ...

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiające przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje, iż w trakcie postępowania może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poręba Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z:

— etapu I – przedmiotem etapu I jest przygotowanie szczegółowej koncepcji repozytorium danych teledetekcyjnych i jego integracji z istniejącym systemem,

— etapu II – przedmiotem etapu II jest budowa repozytorium danych teledetekcyjnych, jego integracja z systemem GIS-GPN oraz włączenie danych zgromadzonych i utworzonych w ramach części I,

— etapu III – przedmiotem etapu III jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników GPN w zakresie obsługi systemu GIS-GPN ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności repozytorium danych teledetekcyjnych oraz prowadzenia analiz z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych przy pomocy opracowanych algorytmów i specjalistycznego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu Wykonawcy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu wsparcia technicznego / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś priorytetowa II Ochrona ...

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiające przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje, iż w trakcie postępowania może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-411137
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 271-7/2019
Część nr: 1
Nazwa:

Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SmallGIS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 679-307-93-46
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 289 988.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 696 479.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 271-7/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SmallGIS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 679-307-93-46
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 325 203.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 408 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.p
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020