Services - 317186-2017

11/08/2017    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2017/S 153-317186

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Baj, Małgorzata Marciniewicz-Mykieta, Magdalena Kamińska
Tel.: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Faks: +48 228258519
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gios.gov.pl/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Baj, Małgorzata Marciniewicz-Mykieta, Magdalena Kamińska
Tel.: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Faks: +48 228258519
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Baj, Małgorzata Marciewicz-Mykieta, Magdalena Kamińska
Tel.: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Faks: +48 228258519
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska.

Numer referencyjny: WZ/220-24/17/ABA
II.1.2)Główny kod CPV
71241000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 056 910.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osobogodzin asysty merytorycznej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osobogodzin asysty technicznej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje merytoryczne kierownika projektu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wkład danych własnych do wykorzystania w pracy / Waga: 30
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 056 910.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziałuw postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5.Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotów, o których mowa w pkt. VI ust. 3, załączy do oferty zobowiązanie, o którym mowa w pkt VI ust. 4.

6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art 22a Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt VI ust 2 pkt 2 i 3.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt VII ust. 6 SIWZ.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

10. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego do oferty dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

11.W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o dzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą spełnienie warunku opisanego w pkt VI ust. 2 pkt 2.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca wykaże, że wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

a)jedną pracę z zakresu:

— monitoringu i oceny stanu środowiska wód morskich zgodnie z Ramową Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto,

lub

— monitoringu środowiska wód morskich zgodnie z Ramową Dyrektywą

w sprawie Strategii Morskiej, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto,

lub

— ekspertyzę w zakresie oceny stanu środowiska morskiego zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej lub ocenę oddziaływania na środowisko, uwzględniającą wymagania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, o wartości co najmniej 300.000 zł brutto.

b)dwie prace z zaprojektowania strony internetowej do prezentacji danych i informacji o środowisku, spełniającej wymagania z Załącznika nr 4 (Wymagania Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 526). o wartości co najmniej 70 000 PLN brutto każda.

3.2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim. Wykonawca wykaże, że dysponuje na potrzeby wykonania tej pracy co najmniej 16 osobami, w tym:

I. zespołem ds. merytorycznych, w skład którego wchodzi min. 13 osób, posiadających następujące kwalifikacje i pełniących następujące role, w tym:

a) kierownik projektu (1 osoba)

b) zastępca kierownika projektu (1 osoba)

c) jednego eksperta w zakresie bioróżnorodności – fitoplankton (min. 1 osoba)

d) jednego eksperta w zakresie bioróżnorodności – zooplankton (min. 1 osoba)

e) jednego eksperta w zakresie bioróżnorodności – makrozoobentos (min. 1 osoba)

f) jednego eksperta w zakresie ichtiofauny wód przejściowych i przybrzeżnych (min. 1 osoba)

g) jednego eksperta w zakresie ichtiofauny wód strefy otwartego morza (min. 1 osoba)

h) jednego eksperta w zakresie eutrofizacji (min. 1 osoba)

i) jednego eksperta w zakresie hydromorfologii (min. 1 osoba)

j) dwóch ekspertów w zakresie substancji szkodliwych (min. 2 osoby)

k) eksperta w zakresie odpadów w środowisku morskim (min. 1 osoba)

l) eksperta w zakresie hałasu podwodnego (min. 1 osoba)

II. zespołem ds. informatycznych, w skład którego wchodzą min. 3 osoby, posiadających następujące kwalifikacje i pełniące następujące role, w tym:

a) kierownik zespołu (1 osoba)

b) jednego projektanta (min. 1 osoba)

c) jednego geoinformatyka lub informatyka (min. 1 osoba).

Szczegółowy opis tego warunku – zespołu osób znajduje się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ będący integralną częścią SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, piętro IV, pokój 434

Uwaga: Wejście do Siedziby wymaga zgłoszenia i rejestracji w recepcji Ministerstwa Środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do

1 300 000 PLN brutto, w podziale na trzy etapy:

Rok 2017 – I etap – do kwoty 500 000 PLN brutto,

Rok 2018 – II etap – do kwoty 500 000 PLN brutto,

Rok 2019 – III etap – do kwoty 300 000 PLN brutto.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017