Services - 317237-2017

11/08/2017    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ciechanów: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 153-317237

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
PL922
pl. Jana Pawła II 6
Ciechanów
06-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Goździewska
Tel.: +48 23-674-92-09
E-mail: przetargi@umciechanow.pl
Faks: +48 23-672-29-63
Kod NUTS: PL922

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umciechanow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.umciechanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Ciechanów
ul. Wodna 1, stanowisko Biuro Podawcze w Biurze Obsługi Interesanta
Ciechanów
06-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Goździewska
Tel.: +48 23674-92-09
E-mail: przetargi@umciechanow.pl
Faks: +48 236722963
Kod NUTS: PL922

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umciechanow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.umciechanow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w podziale na części: Część 1. Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy Piankiego przy ulicy Warszawskiej.

Numer referencyjny: WZPI-ZP.271.1.20.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część 1.Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy Piankiego przy ulicy Warszawskiej w Ciechanowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych”. Szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ.

Część 2.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu na przebudowę ulic: Niechodzkiej (droga klasy Z) i Mazowieckiej (droga klasy Z) w Ciechanowie, realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie, poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta” Szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 6b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy Piankiego przy ulicy Warszawskiej w Ciechanowie” realizowane w ramach zadania pn.: „Wzrost regionaln

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ciechanów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy Piankiego przy ulicy Warszawskiej w Ciechanowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych”. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zakres nadzorowanych robót w ramach kontraktu obejmuje co najmniej:

— roboty przygotowawcze;

— rozbiórka istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu oraz wykonanie nowego;

— rozbiórka istniejącego drewnianego stropu poddasza i wykonanie nowego drewnianego lub WPS;

— naprawa elementów konstrukcyjnych budynku;

— wykonanie ścian wewnętrznych koniecznych do dostosowania obiektu do nowej funkcji z lekkich materiałów;

— wykonanie windy wg systemu wybranego producenta;

— przebudowa bądź wykonanie nowej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;

— wyburzenie istniejących kominów;

— wykonanie nadproży w istniejących ścianach w celu wykonania otworów;

— wykonanie wzmocnienia uszkodzonych ścian zewnętrznych wg wybranego systemu;

— rozbiórka pieca piekarniczego;

— usunięcie do konstrukcji nośnej istniejących warstw posadzkowych na parterze, 1 i 2 piętrze;

— wykonanie nowych warstw posadzkowych typu lekkiego;

— rozbiórka na terenie piekarni istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych złożonych z warstwy chudego betonu z izolacją termiczną i przeciwwilgociową;

— wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi metodą lekką mokrą;

— wykonanie docieplenia istniejących balkonów;

— wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej podłóg i ścian piwnicy;

— osuszenie ścian budynku;

— wykonanie izolacji cieplnej stropu piwnicy i dachu z wełny mineralnej;

— zerwanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych i wykonanie nowych;

— wykonanie barierek na balkonach;

— malowanie ścian i sufitów wewnętrznych przy pomocy farb lateksowych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

— wykończenie ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych, sanitariatach pomieszczeniach związanych z żywieniem – przy pomocy glazury, w strefie przestrzeni ogólnodostępnych – posadzka typu gres szlifowany, pokoje biurowe, administracji – panele podłogowe, pomieszczenia techniczne-gres antypoślizgowy;

— wykonanie sufitów podwieszanych w minimalnym zakresie koniecznym ze względu na akustykę i prowadzenie instalacji. Sufity rozbieralne w zakresie niezbędnym, modularne, systemowe z płyty prasowanej wełny mineralnej o dużej gęstości i podwyższonej odporności na częste czyszczenie,

— montaż parapetów wewnętrznych z drewna i ceramiki;

— wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, p-poż, wentylacji, grzewcza, elektryczna, teletechniczna);

— wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.05.03.00-14-5951/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

”Sprawowanie nadzoru nad kontraktem na przebudowę ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej w Ciechanowie" realizowane w ramach zadania pn.:"Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ciechanów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu na przebudowę ulic: Niechodzkiej (droga klasy Z) i Mazowieckiej (droga klasy Z) w Ciechanowie, realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie, poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Zakres nadzorowanych robót

— geodezyjne prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze

— rozbiórka elementów dróg (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki betonowej, itp.)

— rozebranie zbędnych elementów kanalizacji deszczowej

— usunięcie wskazanych w projekcie drzew i krzewów

— zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas prowadzenia robót

— odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

— roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta jezdni, zjazdów, chodników, parkingów, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej,)

— zabezpieczenie i przebudowa w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, ciepłownicza, gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

— budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

— demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego,

— rozbiórka wiat przystankowych

— wzmocnienie podłoża gruntowego,

— budowa nawierzchni drogowych począwszy od wykonania kolejnych warstw podbudowy a skończywszy na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej w tym budowa nawierzchni stanowisk postojowych, zatok autobusowych – klasa drogi „Z”

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— montaż elementów wyposażenia ulic w tym tzw. galanterii ulicznej jak wiaty przystankowe, stojaki rowerowe, ławki i śmietniki

— zniesienie barier architektonicznych w obrębie budowanego odcinka ulicy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.01-14-7403/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projektach umów stanowiących:

Załącznik nr 10 do SIWZ -dla Części nr 1,

Załącznik nr 11 do SIWZ- dla Części nr 2.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

II.Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ

oraz

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić JEDZ oraz oświadczenie i dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1-7 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

IV.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część 1. -2 000 PLN. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część 2. -2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017