Services - 317267-2017

11/08/2017    S153    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Jonava: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 153-317267

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
Lietuva
Asmuo ryšiams: Raminta Paplonskienė
Telefonas: +370 34947562
El. paštas: raminta.paplonskiene@jonava.lt
Faksas: +370 34950012
NUTS kodas: LT

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6526

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=357581
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357581&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Jonavos r. sureguliuoto Petrašiūnės (Petrašiūnkos) upelio ir dalies melioracijos griovių – intakų remonto projektavimas.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Jonavos r. sureguliuoto Petrašiūnės (Petrašiūnkos) upelio ir dalies melioracijos griovių – intakų remonto projektavimas.

Paslauga perkama pagal Užduotį projektavimui.

Paslaugos apimtis: techninis darbo projektas 1 vnt. Tiekėjas privalės pateikti 3 egz. popierine forma i 1 vnt CD skaitmenine forma.

Paslaugos teikimo terminas: paslauga pradedama teikti įsigaliojus sutarčiai ir turi būti suteikta iki 14.12.2017.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71320000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Jonavos r. sureguliuoto Petrašiūnės (Petrašiūnkos) upelio ir dalies melioracijos griovių – intakų remonto projektavimas.

Paslaugos apimtis: techninis darbo projektas 1 vnt. Tiekėjas privalės pateikti 3 egz. popierine forma i 1 vnt CD skaitmenine forma.

Paslaugos teikimo terminas: paslauga pradedama teikti įsigaliojus sutarčiai ir turi būti suteikta iki 14.12.2017.

Tiekėjas privalės parengti techninį darbo projektą pagal Užduotį projektavimui. Techninis darbo projektas privalo būti parengtas vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 5.8.2004 įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“, ir kitais melioracijos techniniais reglamentais ir teisės aktais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 23/10/2017
Pabaiga: 14/12/2017
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Sutarties pradžios terminas – preliminarus. Paslauga turės būti pradėta teikti įsigaliojus sutarčiai.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tiekėjai su pirkimo dokumentais privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD forma pateikiama konkurso sąlygų 2 priede. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti suteikta teisė atlikti melioracijos statinių projektavimą. Pateikiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoto atestato arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento kopija.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti melioracijos statinių projekto vadovo pareigas. Pateikiama specialisto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti melioracijos statinių projekto vadovo pareigas, kopija.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną melioracijos statinių naujos statybos/ rekonstravimo/ kapitalinio remonto/ paprastojo remonto projektavimo (techninio projekto parengimo/techninio darbo projekto parengimo) sutartį, kurios vertė per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 4 550 EUR be PVM.

Pateikiama:

1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties objektas, vykdymo laikotarpis, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.

2) Užsakovo pažyma, kurioje nurodyta objektas, įvykdytos sutarties vertė, laikotarpis ir informacija, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutartis įsigalioją ją pasirašius. Už suteiktą paslaugą bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos atlikimą patvirtinančių dokumentų pasirašymo ir, Perkančiajai organizacijai juos patvirtinus, PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/09/2017
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 14/12/2017
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/09/2017
Vietos laikas: 10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimo dokumentai skelbimai CVP IS. Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis primeonėmis, naudojant CVP IS.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus
Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37490941
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/08/2017