Bygge og anlæg - 317291-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Udførelse af elektriske installationer

2023/S 101-317291

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR Spildevand København A/S
CVR-nummer: 26043182
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +45 27954358
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kloak A/S
CVR-nummer: 29922098
Postadresse: Stæhr Johansen Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Jacobsen
E-mail: CHJA@frb-forsyning.dk
Telefon: +45 38185000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frb-forsyning.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368601&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368601&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

TD5. El og SRO. Kalvebod Skybrudstunnel

Sagsnr.: 24.02-07596
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler projektering og levering af El installationer og tavleanlæg til KAL, Kalvebod skybrudstunnel.

Det samlede anlæg består i hovedtræk af:

• Et tunnelrør uden installationer

• Skakt og tillslutningsbygværk ved Sct. Jørgens sø (JOR)

• Skakt og tilslutningsbygværk ved Søndre Boulevard. (SDB)

• Skakt, med skybrudspumpestation, servicebygning og udløbsbygværk ved

Kalvebod Brygge, ´(KAL)

Entreprisen TD5 indeholder i hovedtræk projektering og levering af:

• Tavleanlæg ved de tre lokationer JOR, SDB og KAL

• Højspændingsanlæg ved KAL

• Elinstallationer og instrumentering ved de tre lokationer JOR, SDB og KAL

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler projektering og levering af El installationer og tavleanlæg til KAL, Kalvebod skybrudstunnel.

Det samlede anlæg består i hovedtræk af:

• Et tunnelrør uden installationer

• Skakt og tillslutningsbygværk ved Sct. Jørgens sø (JOR)

• Skakt og tilslutningsbygværk ved Søndre Boulevard. (SDB)

• Skakt, med skybrudspumpestation, servicebygning og udløbsbygværk ved

Kalvebod Brygge, ´(KAL)

Entreprisen TD5 indeholder i hovedtræk projektering og levering af

• Tavleanlæg ved de tre lokationer JOR, SDB og KAL

• Højspændingsanlæg ved KAL

• Elinstallationer og instrumentering ved de tre lokationer JOR, SDB og KAL

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsplan / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 21/12/2023
Slut: 02/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog Udbudsbetingelserne.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

- omsætning indenfor aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum 30 mio. DKK.

- gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår udgør mindst 15 %.

- gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår udgør mindst 0 %.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat og renter i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat og renter i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at vurdere om det er opfyldt skal ansøger oplyse følgende:

• Omsætning indenfor aftaleområdet (seneste regnskabsår)

• Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende, soliditetsgrad og

overskudsgrad.

Oplysningerne vedrørende ovennævnte skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets Del IV.B under punkterne:

• Samlet årsomsætning

• Finansielle nøgletal

Der henvises endvidere til Udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder/leverancer på lignende projekter/aftaler, hvor der er afholdt afleveringsforretning inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal påvise mindst 3 succesfulde referencer indeholdende:

o Projektering af el og tavleanlæg til industrielle formål. Eksempelvis vandværk, spildevandsrenseanlæg, kemisk industri

o Udførelse af industrielle el-installationer af omfang og kompleksitet svarende til det udbudte

o Planlægning og udførelse af montagearbejder med vanskelige adgangsforhold og mange aktører

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference kan rumme flere kategorier.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører

II. Projektets navn. Lokalitet og formål

III. Navn på Ordregiver

IV. Navn og kontaktdetaljer til kontaktperson hos ordregiver

V. Projektets samlede projektøkonomi

VI. Periode for projektering og evt. udførelse

VII. Beskrivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i projektet (Hoveentreprenør, fagentreprenør, underentreprenør samt hvilke specialer der blev varetaget mv.)

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger/tilbudsgiver må ikke være underlagt sanktioner mod Rusland, således som det fremgår jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022.

Entreprisen er omfattet af Bygherres entrepriseforsikring med LEG3(06).-klausul, samt brand- og stormskadeforsikring, hvor Entreprenøren og Entreprenørens underentreprenører er medforsikrede for farlige arbejder og de skader som farligt arbejde måtte påføre andre. I det omfang Entreprenøren eller dennes underentreprenør måtte være ansvarlig for forhold dækket af forsikringen, betaler HOFOR A/S selvrisikoen, der udgør DKK 1.000.000.

Uden at Entreprenørens ansvar derved begrænses, forpligter Entreprenøren sig til at tegne en

erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en

forsikringssum på minimum 10 mio. DKK. pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/07/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/12/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136 og § 134 a.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 vedrørende insolvens.

I henhold til Udbudslovens bestemmelse §151, stk. 2, om undtagelsesvis at kunne kræve dokumentation, som nævnt i Udbudslovens §152, på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, skal der inden HOFOR kan prækvalificere ansøgere, foreligge gyldig dokumentation jf. krav til prækvalifikation afsnit 5.1 og afsnit 5.2. Gyldig dokumentation fremsendes med ansøgningen. Såfremt der søges som en sammenslutning eller ansøger baserer sin ansøgning på andre enheder, skal der indsendes særskilt dokumentation for samtlige enheder i ansøgningen. Ligesom beregningen af sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad også skal indsendes.

Ansøger opfordres til at fremsende gyldig dokumentation med ansøgningen, herunder udfyldt og underskrevet tro-og loveerklæring med ordlydende svarende til Bilag I, Tro- og loveerklæring vedrørende sanktioner mod Rusland, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.

Der fremsendes dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. Udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, samt for, at minimumskravene til egnethed i øvrigt er opfyldt.

For danske virksomheder kan dokumentationskravet for udelukkelsesgrunde opfyldes ved en fuldstændig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Dokumentation for finansiel kapacitet kan ske ved revisorpåtegnet regnskab for de seneste 3 år eller ved revisorerklæring.

HOFOR vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra tildelingstidspunktet, medmindre HOFOR har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder HOFOR sig retten til at bede om en ny serviceattest.

HOFOR kan i forbindelse med referencer tage kontakt til den oplyste kontaktperson til verificering af oplysningerne heri.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sin ansøgning på andres formåen, skal dokumentationen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sig på andres økonomiske og finansielle formåen eller der afgives tilbud som en sammenslutning af virksomheder skal beregning, der viser opfyldelse af de stillede minimumskrav for økonomisk og finansiel formåen fremlægges som dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023