Services - 317330-2017

11/08/2017    S153    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Soutěžní dialog 

Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 153-317330

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
70883858
Vyšehradská 57/2077
Praha 2
128 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Marek
Tel.: +420 236004638
E-mail: marek@ipr.praha.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.iprpraha.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: územní rozvoj

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace Karlova náměstí, etapa II – park.

Spisové číslo: ZAK 17-0047
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Aktualizace celkové koncepce Karlova náměstí, zpracování všech fází PD stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru revitalizace Karlova náměstí, etapa II – park.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 22 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha.

II.2.4)Popis zakázky:

Aktualizace celkové koncepce Karlova náměstí, zpracování všech fází PD stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru revitalizace Karlova náměstí, etapa II – park.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 22 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předložit seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále jen „tým dodavatele“) a předložení osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, ze kterého bude zřejmé minimálně následující složení týmu dodavatele a bude doložena níže požadovaná odborná kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby součástí týmu dodavatele byly minimálně tyto 3 osoby:

— 1 fyzická osoba, která je autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace A3 nebo A0),

— 1 fyzická osoba, která je autorizovaným architektem pro obor architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace A1 nebo A0),

— 1 fyzická osoba, která je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby (v případě autorizace ČKAIT – autorizace ID00) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění.

Zadavatel dále požaduje, že členem týmu zahraničních účastníků musí být osoba oprávněná vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb v ČR dle § 4 odstavce 4 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou seznamu členů týmu dodavatele musí být osvědčení, prokazující splnění tohoto požadavku.

Zadavatel dále požaduje, aby členové týmu dodavatele s autorizací architektura a s autorizací krajinářská architektura v souhrnu doložili, že za posledních 10 let jako autoři vedli nebo se autorsky podíleli na minimálně 4 stavbách veřejného prostranství, parku nebo veřejně přístupných krajinářských úprav v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo pro vydání stavebního povolení, nebo pro dokumentaci pro provedení staveb, přičemž v těchto projektech vykonávali minimálně následující služby:

— 1 služba zpracování dokumentace v pozici generálního projektanta pro vydání územního rozhodnutí, nebo pro vydání stavebního povolení nebo pro dokumentaci pro provedení stavby veřejného prostranství nebo parku v hodnotě investičních nákladů alespoň 10 000 000 CZK bez DPH; přičemž stavba musí být zkolaudována a udělen souhlas s užíváním.

— 1 služba zpracování dokumentace, nebo její odborné části (v roli garanta krajinářsko-architektonického řešení) pro vydání územního rozhodnutí, nebo pro vydání stavebního povolení nebo pro dokumentaci pro provedení stavby památkově chráněného objektu (může jít o park, historickou zahradu nebo budovu) v hodnotě investičních nákladů alespoň 10 000 000 CZK bez DPH; přičemž stavba musí být zkolaudována a udělen souhlas s užíváním.

Zadavatel dále požaduje, aby člen týmu dodavatele s autorizací krajinářská architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace A3 nebo A0) doložil, že za posledních 10 let provedl minimálně tuto následující službu:

— 1 službu zpracování dokumentace, nebo její odborné části (v roli garanta krajinářsko-architektonického řešení) pro vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení nebo pro dokumentaci pro provedení stavby parku nebo veřejně přístupných krajinářských úprav v hodnotě investičních nákladů alespoň 10 000 000 CZK bez DPH; přičemž stavba musí být zkolaudována a udělen souhlas s užíváním.

Výše uvedené požadavky na služby mohou být doloženy kumulativně v rámci jednoho projektu, tedy ne všechny 4 projekty je musí splňovat. U každé stavby je nutné jmenovitě uvést, za kterého člena týmu je požadovaná účast dokládána.

K prokázání výše uvedených služeb zadavatel požaduje předložení jejich seznamu včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Rovnocenným dokladem je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Soutěžní dialog
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/10/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/08/2017