Services - 317364-2017

11/08/2017    S153    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 153-317364

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
01312774
Hroznová 17
Brno
603 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Bílek
Tel.: +420 702167655
E-mail: r.bilek1@spucr.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.spucr.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_14819.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_14819.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice, Kloboučky a Marefy.

Spisové číslo: 2VZ10218/2017-523101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 3 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky – Část 1: KoPÚ v k.ú. Bučovice, Část 2: KoPÚ v k.ú. Kloboučky, Část 3: KoPÚ v k.ú. Marefy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 12 170 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

KoPÚ v k.ú. Bučovice.

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, město a k.ú. Bučovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav („KoPÚ“) ve vymezeném katastrálním území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná plocha řešeného území 884 ha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 072 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 31/10/2017
Konec: 30/09/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

KoPÚ v k.ú. Kloboučky.

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, město Bučovice, k.ú. Kloboučky.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav („KoPÚ“) ve vymezeném katastrálním území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná plocha řešeného území 401 ha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 807 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 31/10/2017
Konec: 30/09/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

KoPÚ v k.ú. Marefy.

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, město Bučovice, k.ú. Marefy.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav („KoPÚ“) ve vymezeném katastrálním území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná plocha řešeného území 395 ha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 291 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 31/10/2017
Konec: 30/09/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Podmínky jsou upřesněny v zadávací dokumentaci, která je umístěna na profilu zadavatele.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb., úřední oprávnění dle zák. č. 139/2002 Sb., úřední oprávnění dle zák. č. 200/1994 Sb., znalecké oprávnění dle zák. č. 36/1967 Sb.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/09/2017
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/09/2017
Místní čas: 09:01
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. bez účasti veřejnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více pod-dodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového pod-dodavatele. Účastník tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), v němž popíše pod-dodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní pod-dodavatelé realizovat. Dodavatel rovněž uvede procentní podíl pod-dodavatele na celkovém plnění a poměrnou finanční částku.

V souladu s ust. §105 odst. 2 zákona zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím pod-dodavatele v následujícím rozsahu:

— hlavní celek 3.4. přípravné práce, dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

— hlavní celek 3.5. návrhové práce, dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení,

— hlavní celek 3.5. návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Omezení poddodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) anebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
064 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů.

Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2017