Services - 317370-2017

11/08/2017    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 153-317370

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Rogowska-Kwas
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.agh.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, paw. C 2, pok.117
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Rogowska-Kwas
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budynku C-7 AGH w Krakowie dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH – KC-zp.272-498/17.

Numer referencyjny: KC-zp.272-498/17
II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku C-7 w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku C-7 dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH” jako II etap zadania pod nazwą „Budowa Audytorium Maximum wraz z budynkiem administracyjno-dydaktyczno-biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji w oparciu o załączoną koncepcję architektoniczną, decyzję ULICP, wytyczne służb technicznych AGH oraz Użytkownika.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 992 397.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku C-7 w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku C-7 dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH” jako II etap zadania pod nazwą „Budowa Audytorium Maximum wraz z budynkiem administracyjno-dydaktyczno-biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji w oparciu o załączoną koncepcję architektoniczną, decyzję ULICP, wytyczne służb technicznych AGH oraz Użytkownika.

Budynek o symbolu C-7, winien stanowić połączenie istniejących, zróżnicowanych pod względem wysokości i brył budynków C-3, C-5.1, C-6 w oparciu o aktualną decyzję ULICP nr AU-2/7331/868/08 z dnia 07.07.2008 pod nazwą „Budowa Audytorium Maximum wraz z budynkiem administracyjno-dydaktyczno-biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie” oraz załączoną koncepcję architektoniczną. Połączenie budynku C-7 i budynków C-3 oraz C-6 odbędzie się bezpośrednio poprzez wschodnią i zachodnią ścianę budynku C-7 i budynku C-5.1 przez zaprojektowaną w załączonej koncepcji szklaną przewiązkę na wyższych kondygnacjach. Przedmiotowy budynek stanie na stropie wykonanego już wcześniej garażu podziemnego (garaż podziemny nie będzie realizowany)

Budynek C-7 pod względem rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych winien być jednorodny z budynkiem Centrum Energetyki przy ulicy Czarnowiejskiej 36, tj.:

— Elewacja z użyciem dwóch materiałów: szkła, płyt kamiennych i betonowych nawiązując do elewacji budynków C5/C5.1/C6

— Układ konstrukcyjny – układ monolitycznych tarcz i stropów

— Stropodach płaski, wentylowany, w miarę możliwości niezabudowany urządzeniami, z przeznaczeniem na instalacje solarne/fotowoltaiczne

— Okna otwierane (ewentualne ograniczenie do okien uchylnych)

— Wykończenie wnętrz analogiczne jak w Centrum Energetyki tj. do wykończenia ścian, posadzek i sufitów użyć materiałów identycznych jak w budynku C-5, C-5.1, C-6 lub nawiązujących do istniejących.

— Posadzki z płytek ceramicznych,

W planowanym budynku C-7 będą znajdować się:

— Pomieszczenia dydaktyczne, biblioteczne i biurowe dla Studium Języków Obcych AGH.

— Laboratoria komputerowe i małe sale wykładowe dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

— Pomieszczenia dla studentów trzeciego stopnia kształcenia tj. Studiów doktoranckich

Budynek C-7 winien być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. posiadać dostęp bezpośrednio z poziomu terenu, natomiast na poszczególne kondygnacje dostęp zaprojektować poprzez dźwig osobowy. Analogicznie połączenie z budynkami C-3, C-6, C-5.1 winno nastąpić poprzez najazdy wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Zakres prac obejmuje:

Etap I:

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (m.in. architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego, technologicznego) w oparciu o wielobranżową koncepcję architektoniczną, wytyczne Użytkowników, służb technicznych AGH i wizję lokalną oraz złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę.

Etap II

Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Etap III

Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych w ilości nie mniejszej niż 80 a nie większej niż 120.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta Architekta (kierownika Zespołu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 992 397.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24. ust. 1 pkt.12-23 oraz art 24 ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

a) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

h) Wykaz osób, o którym mowa w pkt. III.1.3)

i) Wykaz usług, o którym mowa w pkt. III.1.3)

3.Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 od lit. a) do lit d) składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt. VII.4.2 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał: co najmniej dwa projekty, każdy na kwotę min. 600 000 PLN (brutto) na budowę budynku użyteczności publicznej, który obejmował swoim zakresem branże architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną,

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.

W przypadku wykonawców, którzy realizowali usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy wartość tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

*Przez budynek użyteczności publicznej – rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny.

Warunku posiadania doświadczenia w projektowaniu budynku użyteczności publicznej nie spełni posiadanie doświadczenia w wykonaniu projektu hali magazynowej, samodzielnego garażu podziemnego lub naziemnego.

Kadra techniczna:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego, które to osoby w dniu podpisania umowy będą członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w specjalności tj.:

1) architektonicznej bez ograniczeń, (kierownik Zespołu)

2) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

3) drogowej,

4) instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5) instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym w szczególności uprawnienia budowlane nadane w latach 1975-1994 (dla powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w lit. a);

Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. a)

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz powinien potwierdzać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w pkt V.1.3 b) SIWZ.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych (z wyłączeniem Kierownika zespołu o którym mowa w pkt V.3.b)1)) SIWZ, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-1 pok. 14.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100PLN). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu;

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia należy złożyć w formie pisemnej.

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje.

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, dla każdego z tych podmiotów odrębnie.

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, dla każdego z podwykonawców odrębnie.

b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

c) Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ

d) Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

3.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017