Roboty budowlane - 317372-2022

14/06/2022    S113

Polska-Poznań: Roboty budowlane

2022/S 113-317372

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 093-252296)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Krajowy numer identyfikacyjny: 000292209
Adres pocztowy: Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mińska
E-mail: minska@lutycka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
Adres profilu nabywcy: www.lutycka.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: SZW/DZP/25/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1946/2021 z dnia 13.12.2021 r., z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w przedmiotowym PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla całości zamierzenia objętego pozwoleniem na budowę z podziałem na Etap 1 i Etap 2 realizacji inwestycji oraz wybudowanie nowego budynku w zakresie Etapu 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-252296

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: