The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 31739-2017

27/01/2017    S19    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Popovo: Construction supervision services

2017/S 019-031739

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Popovo
National registration number: 000875856
Postal address: ul. „Al. Stamboliyski“ No. 1
Town: Popovo
NUTS code: BG334
Postal code: 7800
Country: Bulgaria
Contact person: Dobrin Dobrev
E-mail: ob_porachki@popovo.bg
Telephone: +359 60840234
Fax: +359 60840024

Internet address(es):

Main address: www.popovo.bg

Address of the buyer profile: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Община Попово
National registration number: 000875856
Postal address: ул. Aл. Стамболийски № 1
Town: Попово
Postal code: 7800
Country: Bulgaria
Contact person: Мария Генкова
Telephone: +359 60840235
E-mail: ob_porachki@popovo.bg
Fax: +359 60840024
NUTS code: BG334

Internet address(es):

Main address: www.popovo.bg

Address of the buyer profile: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop.html

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради.

II.1.2)Main CPV code
71520000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

В рамките на услугата предмет на процедурата се предвижда изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Извършване на оценка за инвестиционните проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал.1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ.

Дейност 2: Упражняване на Строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 48 212.03 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG334
Main site or place of performance:

Гр. Попово.

II.2.4)Description of the procurement:

В рамките на услугата предмет на процедурата се предвижда изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Извършване на оценка за инвестиционните проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал.1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ, включително проверка за съответствие с:

Предвижданията на ПУП; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на норм.актове и технич. спецификации съгласно чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност м/у частите на проекта; Пълнотата и структурното съответствие на инж. изчисления; Изискв. за устройство, безоп. експлоат. и техн. надзор на СПО, ако в обекта има такива; Специф. изискв. към строежа съгл. норм. акт; Изискв. от технич. и енерг.обследване на сградата; Изготвяне на доклад за оценяване на съотв. на ИП, които да отговарят на изискванията на чл.142, ал.6, чл.142, ал.10, чл.166, ал.1,т.1, чл.166, ал.4, чл.169, ал.1-3 от ЗУТ; Оценка за съотв. на ИП със съществ. изисквания по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба №7/2004 г. за енерг. ефект. на сгради. Компл. доклад за ОСИП се изготвя в 4 екз. на хартиен носител и 1 екз. на електр. носител, който съответства на хартиения екз.

Дейност 2: Упражняване на СН по време на строит. в/у вс. видове СМР, които се изпълняват от строителя на съотв. обект.

В съответствие с изискванията на приложимото законодателство, изпълнителят: Участва в съст. на пр-л Обр.1 за предаване и приемане на одобр. ИП и разреш. на строеж за изпълн. на конкретния строеж; Съст. пр-л Обр.2 за открив. на строит. площадка и опред. на строит. линия и ниво на строежа. В 3 дн. срок от съст. на този протокол заверява Зап.книга на строежа, а в 7 дн. срок уведом. общината, специализ. контр. органи и РДНСК за завер. зап.книга; Подписва вс.актове и пр-ли по време на СМР, които се съст. по реда на действ. зак-во, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице изв. проверка, или лице в присъствието на което е съст. док; Осигурява необход. организ. за ефект. надзорна дейност и комуник. на своя екип по отнош. законосъобр. зап. на строежите, проверките свърз. с изпълн. на строежите съобр. одобр. ИП и изискв. по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;По време на изп. на СМР осигурява постоянно присъствие на експ. от своя екип по вс. проектни части като представя пред Възл. доказат за това;Присъства на вс. засед. м/у участниците в инв. процес, като вс. път докладва за основните дейности от строежа, за които до този момент е упр. текущ СН, както и за възн. проблеми и съответно необходимите мерки за решаването им; Изв.необх. проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за ЗБУТ в строителството, недоп. увреждане на 3ти лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за във. му в експлоатация в т.ч. оценката за енерг. ефективност; Изв. контролни проверки по чл. 169б, ал.2 от ЗУТ, на доставените на строежа строит. продукти, които се влагат в сградите, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на нар. по чл.169а, ал.2 от ЗУТ, вкл. проверки за съотв. на: техн. показатели на дост. строит. продукти с данните в представените сертификати и протоколи от изпитвания;Контрол. кач-вото на изв. СМР и предотвр. наруш. на технолог. им последоват.,чрез предписания и заповеди, които вписва в зап.книга; Контр. задълж. изп. на заповедите на проект., вписани в зап.книга, свързани с авт. му право и недопуска действия, които биха довели до неспазв на съглас. и одобр. ИП;Взема реш/ за спир. и пуск. на строежа; упражн. функциите на коорд. по БЗ, в пълния обем; Изг. и предст. мес.справки с аналит. данни до 10 число на месеца след. отч. период, за съст. СМР; В срок 2 раб. дни изг. констатации, които предст. на Възл, ако възн. необх. от промени в СМР, отн. обстоят, които не предв. при проектиране.— При необх. от съст на екз. док. я заверява; Актуал. техн. паспорти на сградите преди във. им в експл. и я предава в 5 екз. на харт и ел. носител; Изг. оконч. докл., съгл. ЗУТ и го предст. в 5 екз харт и ел. носител.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 212.03 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“; по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-2.001 „Eнерг. ефект. в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Срокове за изпълнение на поръчката: Срок за изготвяне на доклад за съответствие на инв.проект — 10- календарни дни; Срок за упражняване на СН — от получаване на възлаг. писмо от Възлож. до предаване на обекта с Протокол 16 и разрешение за ползване; Срок за изготвяне на оконч. доклад до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа е 20 календарни дни след приключване на СМР.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да притеж. валиден Лиценз съгласно Нар. за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, буква „А“ „Годност“, точка „2“. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, които да упражняват строителен надзор, те също следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ.

Участниците трябва да бъдат вписани в публичния регистър на лицата по чл. 44 от Закона за енергийната ефективност, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, буква „А“ „Годност“, точка „2“. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, които да извършват оценка на съответствие по част енергийна ефективност те също следва да са вписани в регистъра, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Заверено копие на валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ.

— Заверено копие на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 44 от Закона за енергийната ефективност, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството с покритие за 3-та или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3 б. „в“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран в РБългария застраховката „Професионална отговорност“ следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000 BGN, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална застраховка“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ точка „5“ на ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000.00 лв, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалент преди сключване на договора за обществена поръчка.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството с покритие за 3-та или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3 б. „в“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран в РБългария застраховката „Професионална отговорност“ следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000 BGN, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална застраховка“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ точка „5“ на ЕЕДОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

*Под идентични или сходни услуги следва да се разбира услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ точка „1б“ — попълване на списъка за извършените услуги.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Списък на услугите идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените услуги.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

*Под идентични или сходни услуги следва да се разбира услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ точка „1б“ — попълване на списъка за извършените услуги.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

В изпълн. на своите задължения Изпълнителят упражн. СН в/у строежите чрез екип от правоспос. ФЛ с доказан проф. опит и техн. компетентности, необх. за осъществ. на дейностите за ОСИП и за упражн. на СН. Екипът тр. да отговаря на изискв. на чл. 6, ал. 2 от Наредба на Министерския съвет за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за ОСИП и/или упражняване на СН;

При изп.на поръчката Изп. е длъжен да спазва вс. нормат.изискв,свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в РБ,и които са приложими към предоставяните услуги.Информация за изискванията,свързани с данъци и осигуровки,може да бъде получена от НАП.Информация относно условията за закрила назаетостта и условията на труд може да бъде получена от ИА „Главна инспекция по труда“.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/02/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2017
Local time: 11:00
Place:

Гр. Попово, ул. Ал Стамболийски" № 1, ет.1 залата на ЦАУИ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Начин на плащане: Авансово плащане — 40 % от общата цена за изпълн. на поръчката, в срок от 10 раб. дни след подписване на договора и след представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане — до пълния размер на общата цена за изпълнение, след приспадане на платения аванс и след въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора се представя от уч-ка, определен за изпълнител на поръчката, при подп. на договора, в р-р на 5 % от стойността на договора без ДДС. Условията за освобождав. и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за изпълн. се представя под формата на банк.гаранция — в оригинал, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълн.В случай че гаранцията за изпълн на договора е под формата на банк. гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълн. не е изпълнил задълж. по договора за възлаг. на общ. поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя. В случай че гаранцията за изпълнение се представи като банк. гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в нея изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията в ЗОП и на предварително обявените от възл. условия. Възложителят отстранява от участие в процедурата у-к, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, същият се отстранява от участие, когато някое от основ. за отстраняване е налице за член на обединението. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоят. по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основ. за отстраняв., има право да представи доказат., че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава Възл. изисква да бъде представено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението съдържащ минимум: правата и задълж. на уч-ците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обедин.; дейностите, които ще изпълнява вс. член на обедин. Не се допускат промени в съст. на обедин. след изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни у-ци в една и съща процедура. Дружествата, регистр. в юрисдикции с преф. дан. режим, свърз. с тях лица и техните действ. собственици и свърз. с тях лица не могат пряко или косвено да уч.т в откритата процедура, включ и чрез консорциум. Не може да бъде избран за изп. лице, което не отговаря на изискванията на чл. 166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/01/2017