Services - 31739-2017

27/01/2017    S19    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Попово: Строителен надзор

2017/S 019-031739

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Попово
000875856
ул. „Ал. Стамболийски“ № 1
Попово
7800
България
Лице за контакт: Добрин Добрев
Телефон: +359 60840234
Електронна поща: ob_porachki@popovo.bg
Факс: +359 60840024
код NUTS: BG334

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.popovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Попово
000875856
ул. Aл. Стамболийски № 1
Попово
7800
България
Лице за контакт: Мария Генкова
Телефон: +359 60840235
Електронна поща: ob_porachki@popovo.bg
Факс: +359 60840024
код NUTS: BG334

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.popovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop.html

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

В рамките на услугата предмет на процедурата се предвижда изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Извършване на оценка за инвестиционните проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал.1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ.

Дейност 2: Упражняване на Строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 212.03 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334
Основно място на изпълнение:

Гр. Попово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на услугата предмет на процедурата се предвижда изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Извършване на оценка за инвестиционните проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал.1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ, включително проверка за съответствие с:

Предвижданията на ПУП; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на норм.актове и технич. спецификации съгласно чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност м/у частите на проекта; Пълнотата и структурното съответствие на инж. изчисления; Изискв. за устройство, безоп. експлоат. и техн. надзор на СПО, ако в обекта има такива; Специф. изискв. към строежа съгл. норм. акт; Изискв. от технич. и енерг.обследване на сградата; Изготвяне на доклад за оценяване на съотв. на ИП, които да отговарят на изискванията на чл.142, ал.6, чл.142, ал.10, чл.166, ал.1,т.1, чл.166, ал.4, чл.169, ал.1-3 от ЗУТ; Оценка за съотв. на ИП със съществ. изисквания по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба №7/2004 г. за енерг. ефект. на сгради. Компл. доклад за ОСИП се изготвя в 4 екз. на хартиен носител и 1 екз. на електр. носител, който съответства на хартиения екз.

Дейност 2: Упражняване на СН по време на строит. в/у вс. видове СМР, които се изпълняват от строителя на съотв. обект.

В съответствие с изискванията на приложимото законодателство, изпълнителят: Участва в съст. на пр-л Обр.1 за предаване и приемане на одобр. ИП и разреш. на строеж за изпълн. на конкретния строеж; Съст. пр-л Обр.2 за открив. на строит. площадка и опред. на строит. линия и ниво на строежа. В 3 дн. срок от съст. на този протокол заверява Зап.книга на строежа, а в 7 дн. срок уведом. общината, специализ. контр. органи и РДНСК за завер. зап.книга; Подписва вс.актове и пр-ли по време на СМР, които се съст. по реда на действ. зак-во, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице изв. проверка, или лице в присъствието на което е съст. док; Осигурява необход. организ. за ефект. надзорна дейност и комуник. на своя екип по отнош. законосъобр. зап. на строежите, проверките свърз. с изпълн. на строежите съобр. одобр. ИП и изискв. по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;По време на изп. на СМР осигурява постоянно присъствие на експ. от своя екип по вс. проектни части като представя пред Възл. доказат за това;Присъства на вс. засед. м/у участниците в инв. процес, като вс. път докладва за основните дейности от строежа, за които до този момент е упр. текущ СН, както и за възн. проблеми и съответно необходимите мерки за решаването им; Изв.необх. проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за ЗБУТ в строителството, недоп. увреждане на 3ти лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за във. му в експлоатация в т.ч. оценката за енерг. ефективност; Изв. контролни проверки по чл. 169б, ал.2 от ЗУТ, на доставените на строежа строит. продукти, които се влагат в сградите, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на нар. по чл.169а, ал.2 от ЗУТ, вкл. проверки за съотв. на: техн. показатели на дост. строит. продукти с данните в представените сертификати и протоколи от изпитвания;Контрол. кач-вото на изв. СМР и предотвр. наруш. на технолог. им последоват.,чрез предписания и заповеди, които вписва в зап.книга; Контр. задълж. изп. на заповедите на проект., вписани в зап.книга, свързани с авт. му право и недопуска действия, които биха довели до неспазв на съглас. и одобр. ИП;Взема реш/ за спир. и пуск. на строежа; упражн. функциите на коорд. по БЗ, в пълния обем; Изг. и предст. мес.справки с аналит. данни до 10 число на месеца след. отч. период, за съст. СМР; В срок 2 раб. дни изг. констатации, които предст. на Възл, ако възн. необх. от промени в СМР, отн. обстоят, които не предв. при проектиране.— При необх. от съст на екз. док. я заверява; Актуал. техн. паспорти на сградите преди във. им в експл. и я предава в 5 екз. на харт и ел. носител; Изг. оконч. докл., съгл. ЗУТ и го предст. в 5 екз харт и ел. носител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 212.03 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“; по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-2.001 „Eнерг. ефект. в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Срокове за изпълнение на поръчката: Срок за изготвяне на доклад за съответствие на инв.проект — 10- календарни дни; Срок за упражняване на СН — от получаване на възлаг. писмо от Възлож. до предаване на обекта с Протокол 16 и разрешение за ползване; Срок за изготвяне на оконч. доклад до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа е 20 календарни дни след приключване на СМР.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притеж. валиден Лиценз съгласно Нар. за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, буква „А“ „Годност“, точка „2“. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, които да упражняват строителен надзор, те също следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ.

Участниците трябва да бъдат вписани в публичния регистър на лицата по чл. 44 от Закона за енергийната ефективност, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, буква „А“ „Годност“, точка „2“. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, които да извършват оценка на съответствие по част енергийна ефективност те също следва да са вписани в регистъра, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Заверено копие на валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ.

— Заверено копие на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 44 от Закона за енергийната ефективност, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството с покритие за 3-та или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3 б. „в“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран в РБългария застраховката „Професионална отговорност“ следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000 BGN, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална застраховка“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ точка „5“ на ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000.00 лв, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалент преди сключване на договора за обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството с покритие за 3-та или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3 б. „в“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран в РБългария застраховката „Професионална отговорност“ следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ в размер на 100 000 BGN, съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална застраховка“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ точка „5“ на ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

*Под идентични или сходни услуги следва да се разбира услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ точка „1б“ — попълване на списъка за извършените услуги.

Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи:

— Списък на услугите идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените услуги.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

*Под идентични или сходни услуги следва да се разбира услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците чрез попълване на ЕЕДОП, Раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ точка „1б“ — попълване на списъка за извършените услуги.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В изпълн. на своите задължения Изпълнителят упражн. СН в/у строежите чрез екип от правоспос. ФЛ с доказан проф. опит и техн. компетентности, необх. за осъществ. на дейностите за ОСИП и за упражн. на СН. Екипът тр. да отговаря на изискв. на чл. 6, ал. 2 от Наредба на Министерския съвет за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за ОСИП и/или упражняване на СН;

При изп.на поръчката Изп. е длъжен да спазва вс. нормат.изискв,свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в РБ,и които са приложими към предоставяните услуги.Информация за изискванията,свързани с данъци и осигуровки,може да бъде получена от НАП.Информация относно условията за закрила назаетостта и условията на труд може да бъде получена от ИА „Главна инспекция по труда“.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Попово, ул. Ал Стамболийски" № 1, ет.1 залата на ЦАУИ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Начин на плащане: Авансово плащане — 40 % от общата цена за изпълн. на поръчката, в срок от 10 раб. дни след подписване на договора и след представяне на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане — до пълния размер на общата цена за изпълнение, след приспадане на платения аванс и след въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора се представя от уч-ка, определен за изпълнител на поръчката, при подп. на договора, в р-р на 5 % от стойността на договора без ДДС. Условията за освобождав. и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за изпълн. се представя под формата на банк.гаранция — в оригинал, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълн.В случай че гаранцията за изпълн на договора е под формата на банк. гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълн. не е изпълнил задълж. по договора за възлаг. на общ. поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя. В случай че гаранцията за изпълнение се представи като банк. гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в нея изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията в ЗОП и на предварително обявените от възл. условия. Възложителят отстранява от участие в процедурата у-к, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, същият се отстранява от участие, когато някое от основ. за отстраняване е налице за член на обединението. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоят. по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основ. за отстраняв., има право да представи доказат., че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава Възл. изисква да бъде представено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението съдържащ минимум: правата и задълж. на уч-ците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обедин.; дейностите, които ще изпълнява вс. член на обедин. Не се допускат промени в съст. на обедин. след изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни у-ци в една и съща процедура. Дружествата, регистр. в юрисдикции с преф. дан. режим, свърз. с тях лица и техните действ. собственици и свърз. с тях лица не могат пряко или косвено да уч.т в откритата процедура, включ и чрез консорциум. Не може да бъде избран за изп. лице, което не отговаря на изискванията на чл. 166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2017