Lieferungen - 317400-2023

26/05/2023    S101

Polen-Krotoszyn: Medizinische Geräte

2023/S 101-317400

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 084-256327)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000310226
Postanschrift: Młyńska, 2
Ort: Krotoszyn
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-700
Land: Polen
E-Mail: donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spzoz.krotoszyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup TK oraz aparatu rtg dla SPZOZ w Krotoszynie w ramach projektu „Wspieranie naprawy i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie II”

Referenznummer der Bekanntmachung: DTECH/1/12/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup tomografu komputerowego i aparatu RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: - opis parametrów technicznych – załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 1 (tomograf komputerowy) i załącznik nr 2a do SWZ – pakiet nr 2 (aparat RTG) - warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – załącznik nr7 do SWZ – pakiet 1 (tomograf komputerowy) i załącznik nr 7a do SWZ – pakiet nr 2 (aparat RTG). - projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 084-256327

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe (VI.3) Informacje dodatkowe)
Anstatt:

cd. g). przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem VI. h). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy). i) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy). j). Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(jeżeli dotyczy) k). warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – załącznik nr7 do SWZ – pakiet 1 (tomograf komputerowy) i załącznik nr 7a do SWZ – pakiet nr 2 (aparat RTG). Zamawiający żąda następujące przedmiotowych środki dowodowe dla pakietu nr 1 i 2 : dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj. dokumenty dla każdego oferowanego wyrobu medycznego tzn.: pakietu nr 1 dla tomografu komputerowego, konsoli operatorskiej , wtryskiwacza kontrastu oraz pakiet nr 2 dla aparatu rentgenowskiego i opisowej stacji lekarskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych ((Dz. U. 2022, poz. 974) odpowiednio do klasy wyrobów. Podmiotowe środki dowodowe. Dokumenty składane na wezwanie. a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego d)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium Dla pakietu nr 1 – Tomograf komputerowy – w kwocie: 24.900,00 zł Dla pakietu nr 2 – Aparat RTG - w kwocie: 8.000,00 zł. 2)Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia: 30.08.2023r 3)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BGK O/Poznań numer rachunku 74 1130 1088 0001 3013 7120 0003 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: DTECH/1/12/23”. Zamawiający będzie stosował procedurę z art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Z powodu braku miejsca do wprowadzenia dalszych informacji odsyłam do strony postepowania: https://ezamowienia.gov.pl

muss es heißen:

cd. g). przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem VI. h). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy). i) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy). j). Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(jeżeli dotyczy) k). warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – załącznik nr7 do SWZ – pakiet 1 (tomograf komputerowy) i załącznik nr 7a do SWZ – pakiet nr 2 (aparat RTG). Zamawiający żąda następujące przedmiotowych środki dowodowe dla pakietu nr 1 i 2 : dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj. dokumenty dla każdego oferowanego wyrobu medycznego tzn.: pakietu nr 1 dla tomografu komputerowego, konsoli operatorskiej , wstrzykiwacza kontrastu oraz pakiet nr 2 dla aparatu rentgenowskiego i opisowej stacji lekarskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych ((Dz. U. 2022, poz. 974) odpowiednio do klasy wyrobów. Podmiotowe środki dowodowe. Dokumenty składane na wezwanie. a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego d)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium Dla pakietu nr 1 – Tomograf komputerowy – w kwocie: 24.900,00 zł Dla pakietu nr 2 – Aparat RTG - w kwocie: 8.000,00 zł. 2)Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia: 30.08.2023r 3)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BGK O/Poznań numer rachunku 74 1130 1088 0001 3013 7120 0003 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: DTECH/1/12/23”. Zamawiający będzie stosował procedurę z art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Z powodu braku miejsca do wprowadzenia dalszych informacji odsyłam do strony postepowania: https://ezamowienia.gov.pl

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: