Услуги - 317426-2020

07/07/2020    S129

България-София: Пощенски услуги, свързани с колетни пратки

2020/S 129-317426

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Антон Динев
Електронна поща: A.dinev@api.bg
Телефон: +359 29173215
Факс: +359 29522563
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

II.1.2)Основен CPV код
64113000 Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64113000 Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Централна администрация на АПИ, областни пътни управления (ОПУ) и Институт по пътища и мостове (ИПМ)

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на ЦОП „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

Предметът на обществената поръчка включва следните пощенски услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пратки без предимство, както следва:

а) кореспондентски пратки — до 2 кг;

б) печатни произведения — до 100 г.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски колети до 7 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), „наложен платеж“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/09/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 029-065320

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д-5/04.02.2019
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
04/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: район „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 97 358.45 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64113000 Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Централна администрация на АПИ, областни пътни управления (ОПУ) и Институт по пътища и мостове (ИПМ)

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Към рамково споразумение № СПОР–25/4.10.2017 г. на ЦОП „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

Предметът на обществената поръчка включва следните пощенски услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пратки без предимство, както следва:

а) кореспондентски пратки — до 2 кг;

б) печатни произведения — до 100 г.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски колети до 7кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), „наложен платеж“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/09/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 97 358.45 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: район „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължава се срокът на договор Д-5/4.02.2019 г., а именно до 30.09.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Страните установяват, че към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение по договор № Д-5/4.02.2019 г. е налице неусвоен финансов ресурс. Съгласно писмо с изх. № 91-00-171/16.06.2020 г., получено от Министерство на финансите, става ясно, че към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение няма подписано ново рамково споразумение с горецитирания предмет. В тази връзка предвид неусвоения финансов ресурс по договор № Д-5/4.02.2019 г. и фактът, че същият касае обезпечаване на извършването на ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 97 358.45 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 97 358.45 BGN