Lucrări - 317452-2019

Submission deadline has been amended by:  405531-2019
08/07/2019    S129    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Galați: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2019/S 129-317452

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.
Număr naţional de înregistrare: 11776466
Adresă: Str. Portului nr. 34
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224
Cod poștal: 800025
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela-Alina Nicolau
E-mail: achizitii@apdmgalati.ro
Telefon: +40 236/460660/121
Fax: +40 236/460140

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.romanian-ports.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Metaltrade International S.R.L. Galați
Număr naţional de înregistrare: 6599880
Adresă: Calea Prutului nr. 230
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224
Țară: România
Persoană de contact: Tudorel Nastase
E-mail: office@metaltrade.ro
Telefon: +40 236449215

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.metaltrade.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Port Bazinul Nou S.A. Galați
Număr naţional de înregistrare: 1651384
Adresă: Calea Prutului nr. 230
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224
Țară: România
Persoană de contact: George Boga
E-mail: licitatii@portbazinulnou.ro
Telefon: +40 236449621

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.portbazinulnou.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Activități portuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”

Număr de referinţă: CUI 11776466_2018_PAAPD1000070
II.1.2)Cod CPV principal
45200000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului este executia de „Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”.

Lucrarile care fac obiectul contractului sunt lucrari hidrotehnice portuare, respectiv:

— lucrari de dragare in bazinul situat in zona „Port Bazinul Nou” pentru a permite intrarea in siguranta a navelor,

— modernizarea cheului existent pentru a efectua operatiunile de incarcare directa si operatiunile de descarcare cu unitatile de incarcare intermodale (ILUs) intre nave si cheu,

— umplerea partiala a bazinului portuar pentru a crea spatiu suplimentar pentru acostare si pentru operatiunile de manipulare viitoare,

— nivelarea profilului elevatiei platformei.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 102 676 093.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45241100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224
Locul principal de executare:

Galati.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Descrierea detaliata este prezentata in Caietul de sarcini si alte documente edificatoare anexate la documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 65
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 78
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Programul CEF Transport, Facilitatea de Interconectare Europeana, Agentia Executiva pentru Inovatii si Retele, Fonduri struc... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de dispozitiile art. 177 din Legea nr. 99/2016 – se va prezenta DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documente suport pentru probarea cerintei: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de dispozitiile art. 178 din Legea nr. 99/2016 – se va prezenta DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documente suport pentru probarea cerintei: certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul general consolidat de stat si bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestuia.

Nota:

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local;

3) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de dispozitiile art. 180 din Legea nr. 99/2016 – se va prezenta DUAE;

4) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de dispozitiile art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016 (conflict de interese) – se va prezenta DUAE si se va incarca in SEAP Formularul nr. 3. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si cele ce participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii din partea autoritatii contractante si din partea prestatorului extern de servicii sunt:

— Costea Marcela-Daniela – director general CN APDM SA Galati,

— Ciubrei Luigi Marius – consilier management CN APDM SA Galati, membru in Comitetul de Coordonare,

— David Gabriela – manager proiect UIP CN APDM SA Galati,

— Neagu Cristina – asistent manager proiect UIP CN APDM SA Galati,

— Spiridon Adina – manager financiar UIP CN APDM SA Galati,

— Nicolau Mihaela-Alina – expert contractare activitati investitionale UIP CN APDM SA Galati,

— Lungu Mihaela – Expert eficientizare investitii UIP CN APDM SA Galati,

— Ciubrei Luigi Marius – expert contractare activitati investitionale UIP CN APDM SA Galati,

— Misca Florin – expert contractare activitati investitionale UIP CN APDM SA Galati,

— Marcu Dan – consilier juridic UIP CN APDM SA Galati,

— Gavaneanu Corneliu – presedinte Consiliul de Administratie Port Bazinul Nou SA, membru in Comitetul de Coordonare,

— Boga George – manager proiect UIP Port Bazinul Nou SA,

— Miron Eugenia-Vivi – manager financiar UIP Port Bazinul Nou SA,

— Gavaneanu Corneliu – administrator Metaltrade International SRL,

— Nastase Tudorel – director comercial UIP Metaltrade International SRL, membru in Comitetul de Coordonare,

— Ailincai Paraschiva – director economic UIP Metaltrade International SRL,

— Stan Cornel – director tehnic UIP Metaltrade International SRL,

— Armasu Constantin – manager proiect UIP Metaltrade [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Executarea de catre ofertant in ultimii 5 ani de lucrari similare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a executat lucrari similare (constructii hidrotehnice – constructii noi/modernizari/reabilitari) cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sectoriala in valoare cumulata: de cel putin 60 000 000 RON in cadrul unuia sau maxim 3 contracte, din care cel putin un contract in constructii hidrotehnice in infrastructura portuara.

Nota:

1) Valorile in alta moneda se vor exprima in RON la cursul mediu anual comunicat de BCE, pentru fiecare an in parte (www.ecb.eu);

2) Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor;

3) Prin lucrari similare prestate in ultimii 5 ani se vor accepta constructii hidrotehnice (contructii noi/modernizari/reabilitari), in cadrul unuia sau a maxim 3 contracte, din care cel putin o constructie hidrotehnica in infrastructura portuara. Constructiile hidrotehnice sunt lucrari ingineresti complexe care se executa, atat pentru folosirea resurselor de apa in diverse scopuri, cat si pentru combaterea efectelor distructive ale apei. Aceste constructii hidrotehnice sunt: baraje, edificiile centralelor hidroenergetice, descarcatoare de apa, evacuatoare de debit, galeriile, camere de presiune si conducte de presiune, canale, statii de pompare, constructiile destinate protectiei antiviitura si consolidare a malurilor acumularilor de apa, cheuri, digurile de protectie a substantelor lichide, de asemenea, alte constructii destinate utilizarii resurselor de apa si evitarii actiunilor distructive a apelor si altor substante lichide;

4) In cazul in care ofertantul a participat intr-o asociere sau ca subcontractant, valoarea luata in considerare va cuprinde numai partea executata de operatorul economic ofertant, pentru lucrarile similare. In cazul in care ofertantul a participat ca subcontractant documentele vor fi confirmate de beneficiarul lucrarilor/antreprenorul general/asociat care atesta faptul ca respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractant.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor. Ofertantul dovedeste ca dispune de tehnicieni sau organisme tehnice implicate specifice acestui tip de lucrari – personal minim (inginer asigurarea calitatii, responsabil SSM, specialist mediu), indiferent daca fac sau nu parte din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucrarilor.

Diplome de studii si calificari profesionale. Ofertantul dovedeste ca dispune de personal calificat pentru implementarea corespunzatoare a prezentului contract – manager de contract. Cerințe minime: diploma de studii superioare, experienta deținută in calitate de Manager de Contract, in cadrul a minim un contract, indiferent de sursa de finantare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se completeaza DUAE de catre fiecare subcontractant propus si se anexeaza in SEAP, odata cu oferta, acordul de subcontractare, Formularul nr. 5 Acord de Subcontractare. Ofertantul are obligatia de a preciza, in detaliu, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul aferent acestora, denumirea subcontractantilor, datele de contact ale acestora, precum si acordul de subcontractare, Formularul nr. 5 Acord de Subcontractare. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178, art. 180, art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE, respectiv ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, lucrarile executate, valoarea lucrarilor executate in ultimii 5 ani raportat la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, documente constatatoare emise de autoritatile contractate din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executie si valoarea acestora. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea DUAE completat de catre tertul sustinator si prezentarea odata cu oferta si a unui angajament ferm al persoanei respective, Formular nr. 4 Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala si Anexa la Formular nr. 4 prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178, art. 180, art. 73 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm si anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Nota:

1) Se atrage atentia operatorilor economici ca Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul verificarii autenticitatii informatiilor. In situatia in care nu se confirma sau se dovedesc neadevarate informatiile furnizate de operatorul economic, acesta va fi exclus din procedura si va suporta consecintele legale;

2) Daca contractele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv de derulare a contractului;

3) Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator impreuna cu anexele la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Nota: daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Acesta se obliga sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante numele, CV-urile pentru categoriile personal minim solicitat. Documentele justificative reprezinta orice document/certificat din care rezulta faptul ca ofertantul dispune tehnicieni sau organisme tehnice implicate specifice acestui tip de lucrari. Nota: in cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus vor fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii. Indiferent de modalitatea de dispunere a personalului, ofertantul va preciza clar modul in care asigura indeplinirea cerintei.

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare în documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Acesta se obligă să pună la dispoziția entitatii contractante numele si CV-urile pentru toate categoriile de personal minim solicitat, precum si copii ale documentelor care atesta studiile pentru Manager de Contract. Documentele justificative reprezinta orice document/certificat din care rezulta faptul ca ofertantul dispune tehnicieni sau organisme tehnice implicate specifice acestui tip de lucrari. Nota: in cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus vor fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii. Indiferent de modalitatea de dispunere a personalului, ofertantul va preciza clar modul in care asigura indeplinirea cerintei.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei de participare: 1 000 000 RON.

In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echiv. RON/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 365 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul Banca Transilvania GL: RO59BTRL01801202A11573XX RON sau BRD GL: RO92BRDE180SV03879201800 RON sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat digital calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul instrumentului de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate conform art. 42 din HG 394/2016. In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In caz contrar, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de maxim 10 % din valoarea contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie sectoriala.

Modul de constituire a garantiei de buna executie este sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in original sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In situatia constituirii garantie de buna executie prin retineri succesive. Executantul are obligatia ca nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul beneficiarului sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si sa depuna in contul astfel deschis suma de 1 % din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor [conf. art. 173 alin. (1) din Legea 99/2016].

In cazul in care potentialii ofertanti sesizeaza eventuale necorelari intre listele de cantitati, partea scrisa si partea desenata aferente proiectului tehnic, au posibilitatea de a solicita clarificari cu privire la inadvertente sesizate, iar in caz contrar acestia nu vor mai avea dreptul de a propune modificari ale clauzelor contractuale asupra aspectelor antementionate.

Clauza suspensiva: semnarea contractului de lucrari este conditionata de data emiterii Hotararii Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Platforma multimodală Galaţi – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi”. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Entitatea Contractanta si/sau Ministerul Transporturilor si/sau Guvernul Romaniei nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari, in termenul propus, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Entitatea Contractanta si/sau Ministerul Transporturilor si/sau Guvernul Romanie au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

Nota: finantarea obiectivului de investitii este asigurata din fonduri externe nerambursabile (in baza Acordului de Finantare nr. 2015-RO-TM-0275-W incheiat intre CN APDM SA Galati si Innovation and Networks Executive Agency), bugetul Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, fondurile necesare demararii lucrarilor sunt asigurate din prefinantarea incasata de CN APDM SA. In cazul in care in urma clasamentului intocmit conform criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret dintre ofertele admisibile se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „pretul ofertei” care are ponderea cea mai mare. Daca si in acest caz exista 2 sau mai multi operatori care au obtinut acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare „pretul ofertei”, autoritatea contractanta va departaja ofertantii luand in considerare punctajul aferent celui de-al doilea factor de evaluare „gradul de adecvare”. Daca si in continuare exista 2 sau mai multi operatori care au obtinut acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare „pretul ofertei” si „gradul de adecvare”, autoritatea contractanta va departaja ofertantii luand in considerare punctajul aferent celui de-al treilea factor de evaluare „metodologie”. In cazul exceptional in care egalitatea persista, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor, inainte de finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP, ca raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta in SEAP. Clasamentul final se va face luand in considerare pretul reofertat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor: 40 Mb.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea nr. 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/07/2019