Dienstleistungen - 317564-2023

26/05/2023    S101

Nederland-Utrecht: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2023/S 101-317564

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Zorgautoriteit
Nationaal identificatienummer: 221695471
Postadres: Newtonlaan 1 41
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Pascal van Aarle
E-mail: paarle@nza.nl
Telefoon: +31 302968111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nza.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kostenonderzoek huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kostenonderzoek om de tarieven in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg per 2025 te herijken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 244 620.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

250.000,-

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderzoeksopzet / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak beperking belasting van zorgaanbieders / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Project beheersing / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie van de offertes / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderzoeksteam / Weging: 15
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht start op 10 mei 2023. Leverancier is in staat om de definitieve rapportage uiterlijk 1 februari 2024 op te leveren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 026-076460
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kostenonderzoek huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sira Consulting B.V.
Nationaal identificatienummer: 30182559
Postadres: Herculesplein 88
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584AA
Land: Nederland
E-mail: info@siraconsulting.nl
Telefoon: +31 306024900
Fax: +31 306024919
Internetadres: http://www.siraconsulting.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 620.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Fax: +31 302233099
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Paginas/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023