Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 317573-2019

08/07/2019    S129

Polska-Katowice: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

2019/S 129-317573

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 115-283550)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Rosa
E-mail: ad.rosa@pgg.pl
Tel.: +48 327572909
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Numer referencyjny: 701902740
II.1.2)Główny kod CPV
34900000 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 115-283550

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: