Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 317573-2019

08/07/2019    S129

Polska-Katowice: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

2019/S 129-317573

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 115-283550)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Rosa
E-mail: ad.rosa@pgg.pl
Tel.: +48 327572909
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Numer referencyjny: 701902740
II.1.2)Główny kod CPV
34900000 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 115-283550

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: