Leveringen - 317607-2023

26/05/2023    S101

Frankrijk-Ucel: Elektriciteit

2023/S 101-317607

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 048-140210)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: cc du bassin d aubenas
Nationaal identificatienummer: 20007324500017
Postadres: 16 route de la manufacture royale
Plaats: Ucel
NUTS-code: FRK22 Ardèche
Postcode: 07200
Land: Frankrijk
Contactpersoon: SERVICE MARCHES PUBLICS CCBA 06 48 45 80 52 Véronique PRADIER
E-mail: V.pradier@cdcba.fr
Telefoon: +33 648458052
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bassin-aubenas.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

marché 2023.050 Fourniture et acheminement d'électricité

Referentienummer: Marché 2023.050 Fourniture et achemineme
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

marché 2023.050 Fourniture et acheminement d'électricité

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 048-140210

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VALEUR TOTALE ESTIMEE
In plaats van:

valeur hors TVA : 560 000.00 EUR

Te lezen:

valeur hors TVA : 1 000 000.00 EUROS

Afdelingsnummer: II.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

valeur hors TVA : 560 000 euro(s) eur

Te lezen:

valeurs hors TVA : 1 000 000 euro(s) eur

VII.2)Overige nadere inlichtingen: