Diensten - 317690-2017

11/08/2017    S153    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's

2017/S 153-317690

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: AK02451
Postadres: Alföldi utca 7.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Not specified
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kulcsár Krisztina (FAKSZ lajstromszám: 00458)
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Telefoon: +36 14596940
Fax: +36 14596846

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása.

Referentienummer: K1775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116000 Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Összességében nettó 44 800 000 HUF + opcionálisan nettó 19 200 000 HUF keretösszeg erejéig az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása az alábbi részek tekintetében:

I. rész: nettó 24 500 000 keretösszeg + opcionálisan nettó 10 500 000 HUF keretösszeg erejéig, 3,5 t alatti és feletti célgépek diesel és benzin üzemű motorjainak, munkamotorjainak és az azokra épített kis fődarabok (nagynyomású szivattyúk, adagolók és porlasztók; turbófeltöltők; hengerfejek) felújítása.

II. rész: nettó 20 300 000 HUF keretösszeg + opcionálisan 8 700 000 HUF keretösszeg erejéig hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása.

III. rész: nettó 4 200 000 HUF keretösszeg + opcionálisan 1 800 000 HUF keretösszeg erejéig kormányművek felújítása.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 64 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3,5 t alatti és feletti célgépek diesel és benzin üzemű motorjainak, munkamotorjainak és az azokra épített kis fődarabok (nagynyomású szivattyúk, adagolók és porlasztók; turbófeltöltők; hengerfejek)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116000 Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó 24 500 000 keretösszeg + opcionálisan nettó 10 500 000 HUF keretösszeg erejéig 3,5 t alatti és feletti célgépek diesel és benzin üzemű motorjainak, munkamotorjainak és az azokra épített kis fődarabok (nagynyomású szivattyúk, adagolók és porlasztók; turbófeltöltők; hengerfejek) felújítása

1. Az 1/a. sz. mellékletben megadott kis- és nagy fődarab gyártmányokat tájékoztató jelleggel példaként adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő élhet az olyan gyártmányú kis- és nagy fődarabok felújításának/részleges felújításának és javításának lehetőségével is, mely a dokumentáció 1/a. sz. mellékletében nem szerepel. Az 1/a mellékletben nem szereplő tételek ára a teljesítés során az 1/a mellékletben megajánlott csoport átlagárat maximum 20 %-kal haladhatja meg.

2. A beépített tételek gyári eredeti új, vagy az ezekkel egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrészek lehetnek.

3. A beépített alkatrészeknek meg kell felelniük az 5/1990. (IV.12.) és a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeleteknek. Az első beépítésű alkatrészek mellé Ajánlatkérő kéri csatolni a gyártómű nyilatkozatát az alkatrészek első beépítésére vonatkozóan.

4. Eredeti gyári alkatrésznek tekinti Ajánlatkérő azon alkatrészeket, amelyeket a gyártóműi összeszerelés során beépítenek és a gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.

5. Az 1.a) mellékletben nem szereplő felújítások/részleges felújítások/javítások megrendelésének értéke amennyiben erre igény merül fel, a szerződés időtartama alatt a szerződés (opció nélküli) nettó keretösszegének 50 %-át nem haladhatja meg.

6. A szállítási határidő meghatározása a javítási megrendelések alkalmával kerül meghatározásra, de maximum 30 naptári nap lehet.

Az értékeléskor az ár, mint 1. részszempont alszempontjai és súlyszámai az alábbiak:

1.1 Mindösszesen teljes felújítás felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 65.

1.2 Mindösszesen állapotfelmérés felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Jótállás hónapban (minimum 12 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Amennyiben a megkötendő szerződés hatálya alatt az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott keretösszeg kimerítésre kerül, abban az esetben Ajánlatkérőnek lehetősége van további nettó 10 500 000 HUF keretösszeg terhére megrendelni a 3,5 t alatti és feletti célgépek diesel és benzin üzemű motorjainak, munkamotorjainak és az azokra épített kis fődarabok (nagynyomású szivattyúk, adagolók és porlasztók; turbófeltöltők; hengerfejek) felújítását, de az opcionális keretösszeg kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116000 Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó 20 300 000 HUF keretösszeg + opcionálisan 8 700 000 HUF keretösszeg erejéig hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása.

1. Az 1/a. sz. mellékletben megadott kis- és nagy fődarab gyártmányokat tájékoztató jelleggel példaként adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő élhet az olyan gyártmányú kis- és nagy fődarabok felújításának/részleges felújításának és javításának lehetőségével is, mely a dokumentáció 1/a. sz. mellékletében nem szerepel. Az 1/a mellékletben nem szereplő tételek ára a teljesítés során az 1/a mellékletben megajánlott csoport átlagárat maximum 20 %-kal haladhatja meg.

2. A beépített tételek gyári eredeti új, vagy az ezekkel egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrészek lehetnek.

3. A beépített alkatrészeknek meg kell felelniük az 5/1990. (IV.12.) és a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeleteknek. Az első beépítésű alkatrészek mellé Ajánlatkérő kéri csatolni a gyártómű nyilatkozatát az alkatrészek első beépítésére vonatkozóan.

4. Eredeti gyári alkatrésznek tekinti Ajánlatkérő azon alkatrészeket, amelyeket a gyártóműi összeszerelés során beépítenek és a gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.

5. Az 1.a) mellékletben nem szereplő felújítások/részleges felújítások/javítások megrendelésének értéke amennyiben erre igény merül fel, a szerződés időtartama alatt a szerződés (opció nélküli) nettó keretösszegének 50 %-át nem haladhatja meg.

6. A szállítási határidő meghatározása a javítási megrendelések alkalmával kerül meghatározásra, de maximum 30 naptári nap lehet.

Az értékeléskor az ár, mint 1. részszempont alszempontjai és súlyszámai az alábbiak:

1.1 Mindösszesen teljes felújítás felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 65.

1.2 Mindösszesen állapotfelmérés felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Jótállás hónapban (minimum 12 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Amennyiben a megkötendő szerződés hatálya alatt az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott keretösszeg kimerítésre kerül, abban az esetben Ajánlatkérőnek lehetősége van további nettó 8 700 000 HUF keretösszeg terhére megrendelni a hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felmerülő felújítását, de az opcionális keretösszeg kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kormányművek felújítása

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116000 Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó 4 200 000 keretösszeg + opcionálisan nettó 1 800 000 HUF keretösszeg erejéig kormányművek felújítása

1. Az 1/a. sz. mellékletben megadott kormánymű gyártmányokat tájékoztató jelleggel példaként adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő élhet az olyan gyártmányú kormányművek felújításának/részleges felújításának és javításának lehetőségével is, mely a dokumentáció 1/a. sz. mellékletében nem szerepel. Az 1/a mellékletben nem szereplő tételek ára a teljesítés során az 1/a mellékletben megajánlott csoport átlagárat maximum 20 %-kal haladhatja meg.

2. A beépített tételek gyári eredeti új, vagy az ezekkel egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrészek lehetnek.

3. A beépített alkatrészeknek meg kell felelniük az 5/1990. (IV.12.) és a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeleteknek. Az első beépítésű alkatrészek mellé Ajánlatkérő kéri csatolni a gyártómű nyilatkozatát az alkatrészek első beépítésére vonatkozóan.

4. Eredeti gyári alkatrésznek tekinti Ajánlatkérő azon alkatrészeket, amelyeket a gyártóműi összeszerelés során beépítenek és a gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.

5. Az 1.a) mellékletben nem szereplő felújítások/részleges felújítások/javítások megrendelésének értéke amennyiben erre igény merül fel, a szerződés időtartama alatt a szerződés (opció nélküli) nettó keretösszegének 50 %-át nem haladhatja meg.

6. A szállítási határidő meghatározása a javítási megrendelések alkalmával kerül meghatározásra, de maximum 30 naptári nap lehet.

Az értékeléskor az ár, mint 1. részszempont alszempontjai és súlyszámai az alábbiak:

1.1 Mindösszesen teljes felújítás felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 65.

1.2 Mindösszesen állapotfelmérés felhasználással korrigált csoport.

Nettó átlagára (HUF) / Súlyszám: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Jótállás hónapban (minimum 12 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Amennyiben a megkötendő szerződés hatálya alatt az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott keretösszeg kimerítésre kerül, abban az esetben Ajánlatkérőnek lehetősége van további nettó 1 800 000 Ft keretösszeg terhére megrendelni a kormányművek felújítását, de az opcionális keretösszeg kimerítésére ajánlatkérő nem köteles.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 072-137450
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28440
Perceel nr.: 1
Benaming:

3,5 t alatti és feletti célgépek diesel és benzin üzemű motorjainak, munkamotorjainak és az azokra épített kis fődarabok (nagynyomású szivattyúk, adagolók és porlasztók; turbófeltöltők; hengerfejek) f

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Be-Bo 21 Motorjavító Kft.
Postadres: Nyár u. 1/b
Plaats: Szigethalom
NUTS-code: HU12 Not specified
Postcode: 2315
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28461
Perceel nr.: 2
Benaming:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Domotors Kft.
Postadres: Szabadság út 9.
Plaats: Dömsöd
NUTS-code: HU12 Not specified
Postcode: 2344
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Kormányművek felújítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevő adószáma:

I. rész: Be-Bo 21 Motorjavító Kft., 2315 Szigethalom, Nyár u. 1.b.

Adószáma: 23978902-2-13.

II. rész: Domotors Kft., 2344 Dömsöd, Szabadság út 9.

Adószáma: 10561812-2-13.

A III. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§-nak megfelelően.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2017