Servizi - 317762-2018

21/07/2018    S139    Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Lituania-Klaipėda: Trattamento e smaltimento di acque nere

2018/S 139-317762

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Numero di identificazione nazionale: 188710823
Indirizzo postale: Liepų g. 11
Città: Klaipėda
Codice NUTS: LT
Codice postale: LT-91502
Paese: Lituania
Persona di contatto: Kristina Sirvidienė
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Tel.: +370 46396104
Fax: +370 46396178

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.klaipeda.lt

Indirizzo del profilo di committente: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=411419
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=411419&B=PPO
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Klaipėdos miesto viešųjų tualetų valymo, priežiūros, nuomos ir remonto paslaugos

II.1.2)Codice CPV principale
90513500
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Klaipėdos miesto viešųjų tualetų valymo, priežiūros, nuomos ir remonto paslaugos.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 305 950.41 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
34221000
50760000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LT
Luogo principale di esecuzione:

Klaipėda.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Klaipėdos miesto viešųjų tualetų valymo, priežiūros, nuomos ir remonto paslaugos.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 305 950.41 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs* ir (arba) vykdo** bent vieną ar kelias, bet ne daugiau kaip dvi, panašaus pobūdžio (viešųjų tualetų valymo ir (arba) priežiūros ir (arba) nuomos ir (arba) remonto paslaugų) paslaugų teikimo sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 106 000 EUR su PVM.

*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei per paskutinius 3 metus įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 106 000,00 EUR su PVM.

**Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, kuri pradėta vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau dar nepabaigta vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei sutarties jau įvykdytos dalies vertė yra ne mažesnė kaip 106 000,00 EUR su PVM. Pateikiama: per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ir (arba) vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (jeigu sutartis baigta vykdyti), sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys;

2) tiekėjas privalo turėti nuosavą, nuomojamą ar kita teisėta forma valdomą techniką ir (arba) įrangą. Visa technika ir įranga turi būti sertifikuota, techniškai tvarkinga:

— 8 vnt. asenizacines mašinas su plovimo įranga tualetų aptarnavimui (atitinkančias bent EURO-1 standartą ir ne mažesnės talpos nei 3,5 kub. m),

— 2 vnt. asenizacines mašinas stacionarių tualetų aptarnavimui (atitinkančias bent EURO-1 standartą ir ne mažesnės talpos nei 8 kub. m),

— 200 vnt. kilnojamųjų tualetų (biotualetų),

— 30 vnt. kilnojamų tualetų, pritaikytų neįgaliesiems,

— 6 vnt. sanitarinių konteinerių: konteinerinių skalbyklų (2 vnt.) ir konteinerių dušų (4 vnt.),

— 50 vnt. talpyklų vandeniui (praustuvių),

— 100 m tvorelių, renginių metu aptverti tualetų prieigas,

— 2 vnt. transporto priemonių tualetams pervežti.

Pateikiama:

1) tiekėjo nuosavybės teise turimos, nuomojamos ar valdomos kita teisėta forma technikos, įrangos sąrašas, nurodant pavadinimus, paskirtį, kiekius, valdymo formą;

2) dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas sutarčiai vykdyti turi nuosavą, nuomojamą ar kita teisėta forma valdomą techniką, įrangą. Įrangos registracijos pažymėjimai (tos įrangos, kuri yra registruojama). Jei sutartyje numatomoms paslaugoms teikti reikiamą techniką ir (arba) įrangą numatoma nuomotis, būtina nurodyti nuomojančią organizaciją bei pateikti nuomos sutartis (esamas ar preliminarias).

Perkančioji organizacija pasilieka teisę susipažinti su tiekėjo technine baze.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo sutarties vertės (su PVM);

2) tiekėjui sutartyje bus numatyta 100 EUR vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas ir kitus sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo / defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo / defektinis aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų / defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant;

3) tiekėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas moka perkančiajai organizacijai 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2018
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lituano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 29/11/2018
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2018
Ora locale: 14:45
Luogo:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1) tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje;

2) stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klaipėdos apygardos teismas
Indirizzo postale: H. Manto g. 26
Città: Klaipėda
Codice postale: LT-92131
Paese: Lituania
Tel.: +370 46390960
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2018