Works - 31778-2022

21/01/2022    S15

Nederland-'s-Gravenhage: Wegdekwerkzaamheden voor straten

2022/S 015-031778

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sjoerd van den Aarssen
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 613716354
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klein onderhoud elementenverharding - Onderhoud elementen tot 200m2

Referentienummer: 210137
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Den Haag streeft ernaar de ‘Openbare ruimte Duurzaam beter’ te maken. Daarvoor vindt in opdracht van de gemeente continu onderhoud aan het Haagse wegennet plaats, waaronder aan elementenverhardingen.

Deze aanbesteding betreft het Klein onderhoud aan elementenverhardingen vanaf 10 m2 tot 200 m2 aaneengesloten per locatie. De Opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

- het opbreken van verharding incl. opsluitingen;

- het aanbrengen van elementenverharding incl. opsluitingen, met hergebruik van de vrijgekomen materialen en/of nieuw materiaal;

- het uitvoeren van grondwerk;

- het opnieuw plaatsen of verplaatsen van kolken met aansluiting;

- het treffen van verkeersmaatregelen;

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 230 015.55 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A: Centrum en Scheveningen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 525.000,- per jaar en € 2.100.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 2.415.000,-.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B: Escamp, Loosduinen en Segbroek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 770.000,- per jaar en € 3.080.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 3.542.000,-.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel C: Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout en Laak

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 610.000,- per jaar en € 2.440.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 2.806.000,-.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-534980
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel C: Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout en Laak

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Van der Werff Infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 28035468
Postadres: Koperweg 8
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2401LH
Land: Nederland
E-mail: d.vdwerff@vanderwerffgroep.nl
Telefoon: +31 172469500
Fax: +31 172432586
Internetadres: http://www.vanderwerffgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 440 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 356 131.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel B: Escamp, Loosduinen en Segbroek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meeuwisse Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 27146962
Postadres: Waterpas 124
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2495 AT
Land: Nederland
E-mail: mbp@meeuwisse.nl
Telefoon: +31 703838704
Fax: +31 703853102
Internetadres: http://www.meeuwisse.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 080 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 120.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel A: Centrum en Scheveningen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Verdee Infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 76714993
Postadres: Molenbaan 2
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2908LM
Land: Nederland
Internetadres: http://www.verdeeinfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 453 763.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen cf. artikel 2.37 ARW 2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022