Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 31779-2023

17/01/2023    S12

Denmark-Brøndby: Advertising and marketing services

2023/S 012-031779

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Danske Spil A/S
National registration number: 64011715
Postal address: Korsdalsvej 135
Town: Brøndby
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2605
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.danskespil.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Name and addresses
Official name: Danske Lotteri Spil A/S
National registration number: 33034482
Postal address: Korsdalsvej 135
Town: Brøndby
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2605
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.danskespil.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Danske Licens Spil A/S
National registration number: 33034474
Postal address: Korsdalsvej 135
Town: Brøndby
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2605
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.danskespil.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Det Danske Klasselotteri A/S
National registration number: 15976578
Postal address: Korsdalsvej 135
Town: Brøndby
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2605
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.danskespil.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Elite Gaming A/S
National registration number: 20155892
Postal address: Grydhøjparken 5
Town: Tilst
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8381
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: www.elitegaming.dk
I.1)Name and addresses
Official name: SWUSH.com
National registration number: 25767446
Postal address: Vesterbrogade 46
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1620
Country: Denmark
E-mail: boan@danskespil.dk
Internet address(es):
Main address: www.Swush.com
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Spillevirksomhed

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om levering af mediebureauydelser

II.1.2)Main CPV code
79340000 Advertising and marketing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør om levering af mediebureauydelser. Rammeaftalens hovedydelser fremgår af pkt. II.2.4). Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, og ordregiver forventer at gennemføre 1-3 forhandlingsrunder på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af indledende tilbud. Efter gennemførelsen af forhandlinger med alle de tilbudsgivere, som har indleveret et indledende tilbud, opfordres tilbudsgiverne til enten at afgive yderligere indledende tilbud eller endeligt tilbud. Det endelige tilbud vil danne grundlag for ordregivers tilbudsevaluering og tildeling af rammeaftale. Ordregiver yder et deltagelsesvederlag på DKK 70.000 kr. ekskl. moms til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudsproceduren og afleverer et endeligt konditionsmæssigt tilbud. Den valgte leverandør (tilbudsgiveren, som tildeles kontrakten) modtager ikke deltagelsesvederlag. Udbuddet gennemføres på dansk.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 320 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79341100 Advertising consultancy services
79341400 Advertising campaign services
79413000 Marketing management consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Kontrakten er en rammeaftale der omfatter følgende hovedydelser:

1) Strategisk rådgivning vedr. medier, herunder særligt rådgivning i forbindelse med mediestrategi og optimering af brugerrejse

2) Kontinuerlig sparring og taktisk rådgivning, herunder 360 graders medieplanlægning samt kompetenceudvikling af kundens in-house specialister

3) Eksekvering af annoncekampagner i betalte offline medier

4) Eksekvering af annoncekampagner i betalte online medier

5 )Eksekvering af annoncekampagner i øvrige medier

Udbudsmaterialets bilag 1, kravspecifikation indeholder en nærmere detaljeret beskrivelse af hovedydelsernes konkrete indhold.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Pris for garanterede mediepriser / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Løsningsbeskrivelse / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Medarbejdere og organisation / Weighting: 25
Price - Weighting: 15
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Der foretages ikke opdeling i delkontrakter grundet den nære sammenhæng mellem de udbudte ydelser, herunder er det hensigtsmæssigt at f.eks. rådgivning om annoncering og den faktiske eksekvering af annoncering sker hos én og samme leverandør. Endvidere taler økonomiske hensyn for én samlet kontrakt og leverandør. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 098-270202
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rammeaftale om levering af mediebureauydelser

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mediacom Danmark A/S
National registration number: 78422017
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 320 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøger, skal underskrive en støtteerklæring, som omfatter de oplysninger, der fremgår af skabelonen for støtteerklæringen i udbudsmaterialets bilag G. Den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at hæfte solidarisk med ansøger.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi på DKK 320.000.000 er baseret på et anslået spænd for det samlede forbrug på rammeaftalen på DKK 220.000.000 – 385.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug sammenholdt med forventninger til fremtidigt forbrug.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen er DKK 500.000.000.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi og prisudvikling på markederne for annoncering. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres under rammeaftalen. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2023