TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 317812-2018

21/07/2018    S139

Poland-Warsaw: Software-related services

2018/S 139-317812

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postal address: al. Jana Pawła II 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-828
Country: Poland
Contact person: PFRON
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
Telephone: +48 225055256
Fax: +48 225055275
Internet address(es):
Main address: www.pfron.org.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Fundusz celowy
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SODiR

Reference number: ZP/24/18
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

− Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

− Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 829 268.29 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267000 Software maintenance and repair services
72262000 Software development services
72250000 System and support services
48000000 Software package and information systems
22471000 Computer manuals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1.Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018r.

1.2.Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018r. w ramach maksymalnego limitu 100000 roboczogodzin.

2.Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

−Załącznik nr1do SIWZ„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

−Załącznik nr8do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3.Na podstawie art.29ust.3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z kierowaniem realizacją zamówienia w szczególności w zakresie:

— współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy, obsługi wszelkich Zgłoszeń, zapytań, wniosków i Zamówień,

— podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym także do podpisywania odpowiednich protokołów odbioru oraz do udzielania pisemnego pełnomocnictwa substytucyjnego, jednakże bez prawa do zmiany postanowień Umowy.

W sposób określony w art.22§1 ustawy z dnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania.

4.Na podstawie art.29ust.4pkt3) ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca zatrudnił minimum 1 pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zatrudnienie w/w osoby musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dot. zatrudnienia ww. osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.

5.Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaprasza do siedziby PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828Warszawa) na wizję lokalną Systemu SODIR. W ramach wizji lokalnej Zamawiający zapewni w szczególności wgląd do interfejsu, procedury instalacji i budowy, kodów źródłowych i infrastruktury, na której pracuje System. W celu ustalenia terminu, wniosek o udział w wizji lokalnej należy przekazać przed otwarciem ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wizji przez Zamawiającego oraz czasu niezbędnego do przygotowania oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość obsługi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 829 268.29 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cd II.2.4

Wniosek o udział w wizji lokalnej należy przekazać zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami opisanym w rozdziale VIII SIWZ. O terminie wizji lokalnej Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)

2. Wartość zabezpieczenia wyniesie 10 % ceny oferty brutto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1.1. którzy wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy tj.:

1.1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

1.1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1.2. którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

— Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego; każda z nich trwała co najmniej 12 miesięcy (w przypadku niezakończonej usługi – gdy dotychczasowy okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 12 miesięcy); każda oparta na modelu SLA; wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 1 000 000 zł brutto; z systemu, którego dotyczy usługa korzysta co najmniej 200 użytkowników; system, którego dotyczy usługa obsługuje wymianę danych z co najmniej 2 innymi systemami; w systemie objętym usługą przetwarzane są dane osobowe; system obejmuje funkcjonalnością obszar finansów i rachunkowości; usługa obejmuje zapewnienie wsparcia oraz udzielanie konsultacji użytkownikom systemu;

b) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego polegające na rozbudowie istniejących lub dodawaniu nowych funkcjonalności, gdzie wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne opracowane były na podstawie przedstawionych wymagań biznesowych, a prace programowe wykonano na podstawie sporządzonego projektu; realizacja usługi wymagała aktualizacji lub stworzenia dokumentacji systemu; wartość każdej z usług w części wykonanej wynosiła co najmniej 1 500 000 zł brutto.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku usług w celu spełnienia powyższych warunków.

UWAGA: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cd. III.1.1)

UWAGA: W przypadku, gdy w ramach realizacji usług, poza zakresem wykonanych usług wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa licencji, dostawa sprzętu itp.), wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, której dotyczy warunek.

c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, przy czym jedna osoba może pełnić najwyżej dwa stanowiska):

— co najmniej dwom osobami na stanowisku kierownika projektu/zastępcy kierownika projektu, która posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów i w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem budowę lub utrzymanie lub rozwój systemów informatycznych – w pełnym cyklu realizacji (analiza – projekt – wdrożenie),

— co najmniej jedną osobą na stanowisku architekta systemu, która w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku architekta systemu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem projektowanie i budowę lub rozwój systemów informatycznych,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku analityka, która w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML,

— co najmniej jedną osobą stanowisku głównego analityka, która w okresie ostatnich pięciu lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej trzech zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML oraz w ciągu ostatnich trzech lat wykonywała zadania polegające na koordynacji prac innych analityków,

— co najmniej pięcioma osobami na stanowisku programisty Java, które w okresie ostatnich trzech lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Java oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku programisty Oracle, które w okresie ostatnich trzech lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Oracle Forms /PL/SQL oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. administracji bazami danych, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania bazami danych Oracle,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku specjalisty ds. administrowania systemowego, który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń złożonych systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat ISTQB lub równoważny (uznany międzynarodowo certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie testowania oprogramowania), na stanowisku specjalisty ds. testów, które w okresie ostatnich dwóch lat zdobyły doświadczenie w testowaniu systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej jedną na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, która w okresie ostatnich dwóch lat zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie administracji i obsługi złożonych systemów informatycznych,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku głównego administratora, który posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną oraz dwuletnie doświadczenie w koordynacji prac innych administratorów.

UWAGA: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

2. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.2 i 1.2.3 powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Cd. III.1.2)

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.2.2 i 1.2.3 powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

10. Warunek określony w pkt 1.1 powyżej powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

11. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Powyższe rozporządzenie zawiera również załącznik nr 1 – Instrukcję, w której opisano sposób wypełnienia JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd).

UWAGA: wypełniając JEDZ w zakresie Części IV: Kryteria kwalifikacji. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4 poniżej, potwierdzające spełnienie przez nie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby i w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy:

a) wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 litera a) i b) SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 4 do SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 litera c) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ;

c) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzająca spełnianie warunku określonego w rozdziale V pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości;

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki na jakich Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Cd. III.1.3)

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/08/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/08/2018
Local time: 14:00
Place:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13, sala konferencyjna, pokój 907

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cd.III.2.2)

k) ponadto wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty (dowody) bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wykonawca, który powoła się na zasoby innych podmiotów, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego – powinien złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby, dowody należytego wykonania zamówień (np. referencje) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda wskazania w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wystawionym przez podmiot je udostępniający: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, który je udostępnił, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

7. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego – Wykonawca składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdego z nich odrębnie.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Cd.VI.3)

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) i pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia), jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca powinien wskazać dostępność takich oświadczeń lub dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego lub w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

A) Informacje dotyczące dokumentów (o których mowa w rozdz. VI pkt 2 litery d) do g) SIWZ) jakie ma złożyć Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarto w SIWZ.

B) Informacje związane z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zawarte są w rozdziale VII SIWZ.

C) Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-828
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2018