Tjänster - 317853-2019

09/07/2019    S130

Belgien-Bryssel: Bedömning av potentialen för nya råvaror för framställning av avancerade biobränslen

2019/S 130-317853

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadress: Rue Demot, 24-26
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-TENDER-2019-412@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4962
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4962
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bedömning av potentialen för nya råvaror för framställning av avancerade biobränslen

Referensnummer: ENER/C1/2019-412
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktets föremål är att stödja kommission vid bedömningen av råvaror för avancerade biobränslen, inklusive utnyttjandepotentialen för nya/framväxande råvaror, tillgång till råvaror, konkurrens om resurser och hållbarhetsfrågor i kontexten av artikel 3 (4) 152 i direktivet om förnybar energi samt motsvarande artikel i det omarbetade direktivet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Undersökningen ska uppfylla följande mål:

— Identifiera råvaror som eventuellt kan läggas till i bilaga IX till det omarbetade direktivet om förnybar energi.

— Bistå kommissionen vid utvärderingen av listan över råvaror i delarna A och B i bilaga IX genom att göra detaljerade bedömningar av varje råvara, som skulle kunna läggas till.

— Identifiera risker för bedrägerier och utveckla metoder för att minska dem.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 20
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Arbetsprogram Horisont 2020 för 2018-2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue Demot 24, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet, men får endast representeras av 1 person. I slutet av mötet för öppnande kommer ordföranden för öppningskommittén att presentera namnen på anbudsgivarna och beslutet avseende godtagbarheten i varje mottaget anbud. Priserna som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från mottagandet av brevet med meddelande om resultatet av anbudet, eller om så inte skett, från den datum då käranden informerades om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att det tidsfristen för överklagande skjuts upp, eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/07/2019